Protestancki episkopat

0

Czy istnieje cos takiego jak protestancki episkopat? Dziękuje za odpowiedź.

Pojęcie „protestantyzmu” jest bardzo dyskusyjne – jego zakres i definicja pozostają nieokreślone. Stąd na tak postawione pytanie można jedynie podjąc próbę sformułowania pozytywnej odpowiedzi.


Coś takiego jak „protestancki episkopat” z całą pewnością nie istnieje. Możemy mówić jedynie o episkopacie anglikańskim oraz ewangelicko-luterańskim, bowiem głównie w tych nurtach denominacyjnych spotykamy Kościoły o ustroju episkopalnym.


Episkopat wręcz konstytuuje istnienie Wspólnoty Anglikańskiej – kolegium biskupów Kościołów lokalnych, uznających duchowy prymat arcybiskupa Canterbury (zwierzchnik Kościoła Anglii), i pozostających we wzajemnej łączności (komunii).


Według teologii anglikańskiej Kościół nie może istnieć bez urzędu biskupa, trwającego w łańcuchu sukcesji apostolskiej. To właśnie episkopat sprawuje w Kościołach anglikańskich władzę wykonawczą.


W Kościołach luterańskich episkopat jest tylko jednym z trzech elementów władzy kościelnej – pozostałe to synody (władza ustawodawcza) i konsystorze (władza wykonawcza). Na ogół dąży się do równowagi elementu episkopalnego, konsystorskiego i synodalnego.


W Kościołach ewangelickich urząd biskupa ma charakter wizytacyjny. Zgodnie ze swą nowotestamentową etymologią episkopos to nadzorca, troszczący się o coś, strzegący czegoś. Na ogół episkopaty ewangelickie zachowują sukcesję apostolską – tak również jest w przypadku polskich biskupów luterańskich. Konferencja Biskupów Ewangelickich (Luterańskich) ma zatem jedynie funkcję doradczą, ale może występować z konkretnymi propozycjami na forum Synodu.


Polecam zapoznanie się z artykułem ks. Jana Grossa na temat urzędu biskupa w Kościele luterańskim: „O urzędzie biskupim”.


Jacek Szymański