Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich

0

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP podjął decyzję o utworzeniu stanowiska Naczelnego Rabina i mianowaniu nim Michaela Schudricha. W przygotowaniu zakresu obowiązków na tym stanowisku uczestniczył Simcha Keller – przewodniczący gminy łódzkiej oraz rabbi Krieger z Izraela.

Michael Schudrich ma 49 lat, urodził się jako syn rabina w Nowym Jorku. Jest rabinem od 1980 r. W latach 1983-89 pełnił funkcję rabina społeczności żydowskiej w Japonii, a w latach 1992-98 mieszkał w Warszawie, gdzie był dyrektorem polskiego oddziału amerykańskiej Fundacji Ronalda S. Laudera. Od czerwca 2000 r. jest rabinem Warszawy i Łodzi. Ma żonę i córkę.


1. Główny Rabin koordynował będzie, w kilku gminach, wszelkie sprawy związane z koszerem i będzie jedyną osobą upoważnioną do wydawania, w imieniu polskiego rabinatu, certyfikatów koszerności.
Nawet jeśli jest już w danej gminie inna osoba kompetentna do wydawania certyfikatów koszerności, aby to zrobić, musi wcześniej uzyskać zgodę Głównego Rabina.
Ponadto, wszystkie kuchnie gminne przygotowujące koszerne jedzenie znajdować się będą pod nadzorem Głównego Rabina i podlegać będą jego certyfikacji w zakresie koszerności. Jedynie spełnienie tych warunków da im prawo podawania do publicznej wiadomości informacji, że dana kuchnia jest koszerna (oczywiście, w tych gminach, w których jest inna osoba mogąca wydać certyfikat koszerności Główny Rabin nie będzie nadzorował, a jedynie zatwierdzał certyfikację).


2. Za każdym razem, gdy zbiera się Bejt Din lub odbywa się jego posiedzenie, np. w sprawie konwersji lub dla rozstrzygnięcia sporów, Główny Rabin będzie uczestniczył w obradach (nie odnosi się to do spraw dotyczących małżeństwa).


3. We wszystkich sporach lub nieporozumieniach, jakie wynikną wewnątrz gminy lub pomiędzy gminami, Główny Rabin zasiądzie w komisji szukającej kompromisu lub rozstrzygnięcia dla danego sporu. Ponadto, w sprawach mniejszej wagi, będzie miał on możliwość jednoosobowego wydawania orzeczenia.


4. Jeśli chodzi o życie religijne w gminach oraz przewodnictwo w pewnych obszarach, takich jak synagogi, śluby, pogrzeby, nabożeństwa i święta, lokalne zwyczaje będą podtrzymywane, o ile Rabin nie będzie miał nic przeciwko temu. Jeżeli Rabin zaprotestuje, to w odniesieniu do tych kwestii religijnych, jego opinia będzie przeważająca.


5. Kandydaci na stanowisko Rabina mogą zostać zatrudnieni przez daną gminę żydowską w Polsce dopiero wtedy, gdy Główny Rabin spotka się, przeprowadzi rozmowę, przeegzaminuje i zaakceptuje danego kandydata.


6. Główny Rabin będzie odpowiedzialny za opiekę, utrzymywanie i renowację każdego cmentarza w Polsce, należącego do danej gminy. Ponadto, Główny Rabin będzie odpowiadał za opiekę nad obozami eksterminacyjnymi i masowymi grobami, które nie znajdują się w bliskiej odległości od lokalnej gminy mogącej uhonorować zmarłych i poddać miejsce ochronie. Wszelkie decyzje podjęte przez Głównego Rabina dotyczące konserwacji tych miejsc i spraw związanych z uhonorowaniem zmarłych, będą wiążące dla wszystkich gmin.


7. Główny Rabin będzie angażował się w sprawy odnoszące się do edukacji, zajęć dla młodzieży odbywających się w ramach struktury szkolnej, obozów dziennych i noclegowych. itd. Będzie on powiadamiany o wszystkich działaniach i będzie je wspierał. W rzadkich przypadkach, gdy Rabin przekonany będzie o tym, że dana działalność wykracza poza granice tradycyjnego Judaizmu, może ją zawetować.


8. Stanowisko Głównego Rabina służy jako symbol i wyznacznik standardu dla Żydów mieszkających w dzisiejszej Polsce. Pozycja ta zobowiązuje Głównego Rabina do uczciwości w prywatnym zachowaniu:
a. Główny Rabin nie może angażować się w prywatne interesy w Polsce
b. Główny Rabin nie może oferować prywatnych certyfikatów koszerności, ani innych podobnych usług.
c. Zachowanie, prawość i postępowanie Głównego Rabina są kamieniami węgielnymi jego stanowiska.
d. Jeżeli Rabin zaangażuje się w sprawy narażające na zniszczenie reputacji jego lub reputacji gminy, Komisja składająca się z członków gminy może zwolnić go w trybie natychmiastowym.


9. W ramach swojej działalności Główny Rabin zobowiązany będzie do spędzenia przynajmniej jednego Szabatu w roku w każdej z gmin. Ponadto, starał się będzie prowadzić okazjonalne wykłady i lekcje (shiurim), przynajmniej w większych gminach w Warszawie, Łodzi i Krakowie.


10. Główny Rabin będzie wiernie reprezentował polskich Żydów podczas różnych narodowych i międzynarodowych ceremonii i wydarzeń wymagających obecności żydowskiego przedstawiciela; będzie starał się brać w nich wszystkich udział i prezentować linię polityczną zaakceptowaną przez większość gmin oraz społeczeństwo.


11. W sytuacjach ekstremalnych, gdy uważa takie działanie za najwłaściwsze, Główny Rabin ma władzę i prawo do usunięcia osoby z gminy; decyzja taka musi zostać potwierdzona przez dwóch innych członków Zarządu Związku Gmin.


12. Główny Rabin będzie również pełnił funkcję Rabina Warszawy; będzie odpowiedzialny za prowadzenie w Warszawie nabożeństw modlitewnych, obchody świąt, edukację, pochówki itd.
Pomimo to, gmina warszawska musi wziąć pod uwagę, że z uwagi na inne jego obowiązki, Rabin nie zawsze będzie obecny i dostępny w sytuacjach wymagających jego pomocy. Rabin podzieli swój czas w taki sposób, jaki w jego odczuciu będzie sprawiedliwy i rozsądny.


13. Od Głównego Rabina oczekiwać się będzie nawiązania kontaktów z gminami i innymi gremiami powiązanymi lub też serdecznie nastawionymi do polskiej społeczności; dla osiągnięcia tego celu Rabin dysponował będzie pewnym budżetem, a rozsądne w częstotliwości nieobecności w czasie przeznaczonym na pełnienie obowiązków w Polsce, będą niezauważalne.

Forum Żydów Polskich