Nowy Konsystorz Ewangelicko-Reformowany

0

Nowe władze Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zostały wybrane na dorocznym Synodzie Kościoła, obradującym w dniach 27.-28. marca 2004 r. w Żychlinie koło Konina.

Prezesem został wybrany na trzecia kadencje dotychczasowy Prezes – dr Witold Brodziński, wiceprezesem jest z urzędu superintendent (biskup) ks. Marek Izdebski. Radcą duchownym został ks. Mirosław Jelinek z Zelowa, zaś radcami świeckimi wybrano Bogusława Buresza z Kleszczowa i Wierę Rumocką z Łodzi.

Synod KER po wysłuchaniu prezentacji na temat prognoz demograficznych w Polsce na najbliższych 25 lat, przyjął przez aklamację uchwałę, która upoważnia nowy Konsystorz do przedstawienia na najbliższym Synodzie kościoła (2005 rok) planu powołania nowych parafii w tych miejscowościach gdzie ich dotychczas nie ma, w szczególności w ośrodkach akademickich jak Wrocław, Poznań czy Trójmiasto oraz planu misji i ewangelizacji kościoła. Nowy Konsystorz zmierzyć się musi także z trudną sytuacją finansową KER, którą zapewne w pewnych stopniu poprawi rewindykacja majątku kościelnego od Skarbu Państwa

Konsystorz jest organem wykonawczym Kościoła. W jego skład wchodzi pięciu członków: prezes, osoba świecka, biskup jako wiceprezes, radca duchowny i dwóch radców świeckich, jego kadencja trwa trzy lata. Do kompetencji i obowiązków konsystorza należy m.in. zarządzanie bieżącą pracą Kościoła i jego reprezentowanie.

Żychlin to parafia działająca nieprzerwanie od XVI wieku.