Edukacja z przyszłością

0

Każdy młody Polak spędza w szkole przeciętnie 12 lat swojego życia. W mury szkoły wkraczamy w wieku 6 lat a opuszczamy je jako dorośli ludzie. To oznacza, że dorastanie, dojrzewanie oraz kształtowanie naszej tożsamości odbywa się głównie na terenie placówek edukacyjnych. Badania pedagogów dowodzą, że bardzo duże znaczenie dla wyniku procesu dydaktycznego ma tzw. program ukryty, a zatem treści przekazywane w nieoficjalny sposób w trakcie codziennej edukacji. Dlatego, jako chrześcijanie, powinniśmy być żywo zainteresowani tym, co przekazuje się naszym dzieciom podczas długich godzin spędzanych w szkole. Nie jest obojętne jacy ludzie oddziałują na nasze dzieci przez większość dnia i jakich wartości ich uczą.

Biblia podstawą programową


Fundamentem życia każdego chrześcijanina jest Słowo Boże. Jest ono bezsprzecznym autorytetem, który zachęca do właściwego wychowywania dzieci: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. Sal 22;6).


Większość programów edukacyjnych realizowanych obecnie w szkołach nie przekazuje wartości Słowa Bożego. Szkoła kreuje w naszych dzieciach obraz rzeczywistości, który nie jest zgodny z tym, co staramy się im wpoić jako wierzący rodzice w domu i podczas szkółek niedzielnych. Dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezykle istotne aby między szkołą i rodziną istniało porozumienie i spójność w procesie wychowawczym.
Szkoła ma służyć rodzinie i wspierać rodziców w budowaniu charakteru dzieci i umacnianiu ich wiary. Rodzice i nauczyciele powinni nawzajem budować swój autorytet aby dzieci miały spójny światopogląd i obraz rzeczywistości


 
Edukacja Chrześcijańska w Polsce


Edukacja chrześcijańska nie jest nowym pomysłem. Z powodzeniem realizowana w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Szwecja, zaczyna funkcjonować także w Polsce. Doświadczenie ponad stu szkół chrześcijańskich w Anglii pokazuje, że Edukacja Chrześcijańska jest praktyczną i skuteczną ideą, która w przeciągu 20 lat przyniosła wymierne efekty obalające mit o społecznej izolacji dzieci w chrześcijańskich szkołach.  


Ponad rok temu powstało w Warszawie Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja (SEI). W jego skład weszli przedstawiciele 16 kościołów. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie idei edukacji chrześcijańskiej w Polsce. Stowarzyszenie założyło i prowadzi Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Samuel” w Warszawie, organizuje konferencje dla dyrektorów i wspiera powstawanie chrześcijańskich szkół w Polsce.


Szkoła „Samuel” wzoruje się na chrześcijańskich szkołach oxfordzkich i pragnie dbać o równomierny i zrównoważony rozwój ucznia w sześciu dziedzinach: intelektualnej, duchowej, fizycznej, artystycznej, emocjonalnej i społecznej.


1.      Rozwój intelektualny:


 Chrystus jest Panem edukacji, ponieważ „w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i umiejętności” (Kol 2,3). W szkole „Samuel” odkrywamy na nowo hebrajski model nauczania  (kreatywne wyciąganie wniosków podczas rozmowy i dyskusji) a nie tak powszechny model grecki (bierne przyswajanie informacji),. Dziecko uczone jest umiejętnego korzystania z dostępnych w książkach, telewizji i internecie zasobów wiedzy i samodzielnego myślenia tak, aby w przyszłości dokonywało właściwych wyborów zgodnych ze Słowem Bożym.


2.       Rozwój duchowy:


Dzieci już od „zerówki” uczone są, że podstawowym fundamentem życia chrześcijańskiego jest Słowo Boże oraz żywa relacja ze Zbawicielem. Każdy dzień rozpoczyna się modlitwą całej szkoły (dzieci, nauczyciele, dyrekcja a czasem i rodzice) oraz krótkim rozważaniem biblijnym. Uczniowie poznają Boga osobiście, uczą się również modlitwy wstawienniczej za Warszawę i rządzących. Ponieważ wszyscy pracownicy szkoły są osobami wierzącymi, to charakterze Boga mówi się nie tylko na porannej modlitwie czy godzinie biblijnej ale podczas nauki każdego przedmiotu. Każdy temat można przecież omówić z perspektywy człowieka wierzącego.


3.       Rozwój fizyczny:


Kluczem jest troska o rozwój ruchowy dziecka. Zajęcia z WF’u oraz basen są doskonałym momentem, aby kształtować w dzieciach odpowiedni charakter i uczyć ich zasad Królestwa Bożego. Liczne gry zespołowe budzą w dziecku świadomość współzależności i współodpowiedzialności, a także współzawodnictwa z innymi według zasad fair-play.


4.      Rozwój artystyczny:


Szkoła chrześcijańska wspiera rozwój nie tylko lewej półkuli (odpowiedzialnej za logiczne myślenie) lecz także prawej, która odpowiada za twórczość. Liczne zajęcia dodatkowe (rytmika, taniec, teatr, śpiew, plastyka, majsterkowanie a także nauka gry na pianinie i gitarze), mają za zadanie odkrycie złożonych przez Boga w dzieciach talentów i ich rozwój.


5.      Rozwój społeczny i emocjonalny:


Już od najmłodszych lat dziecko uwrażliwiane jest na potrzeby innych. Wspólne wycieczki  do szpitali dziecięcych i domów spokojnej starości mają nauczyć uczniów współczucia i empatii oraz wykształcić w nich postawę sługi. Praktyczne dzielenie się miłością, otwartość na innych i przezwyciężanie nieśmiałości jest kształtowane także podczas zajęć z teatru i pantomimy.


„Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody”


Szkoła, to miejsce gdzie możemy realizować Wielki Nakaz naszego Pana. Jako wierzący mamy kształtować przyszłe pokolenia i przyprowadzać je do poznania Jezusa. Czy chcemy pozwolić światu wychowywać nasze dzieci, czy przejmiemy inicjatywę? Biblia mówi, że dzieci są danym nam przez Boga darem. Naszym zadaniem jest czuwać nad tym, by od najmłodszych lat trwały przy Jezusie, by przybywało im „mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk.2,52). Pozostając pasywnym zgadzamy się z tym, co robi świat. Dlatego tak potrzebny jest dziś Polsce rozwój Chrześcijańskiej Edukacji – sposobu na wykształcenie nowego pokolenia ludzi, którzy zbudują swe życie na Chrystusie.


Należy zacząć wprowadzać to w życie już dziś.


Łukasz Nauman


Angelika Talarek


Jacek Weigl


 


Zapraszamy na stronę internetową Chrześcijańskiej Szkoły Samuel: www.samuel.pl


Jak wspierać Edukację Chrześcijańską?


Szczegóły na stronie: www.sei.org.pl