Ewangelicy podczas rzymskokatolickiego chrztu

2

Czy osoba będąca wyznania ewangelickiego, może być rodzicem chrzestnym w Kościele rzymskokatolickim?

Kanon 874 par. 2 Kodeksu prawa kanonicznego obowiązującego w Kościele łacińskim dopuszcza możliwość, aby ewangelik lub ewangeliczka wypełniali podczas chrztu w Kościele rzymskokatolickim jedynie role świadka chrztu, nie dopuszcza natomiast do pełnienia roli chrzestnego lub chrzestnej. Rolę świadka chrztu musi w takim wypadku pełnić wyłącznie z co najmniej jednym chrzestnym lub chrzestną należącymi do wspólnoty rzymskokatolickiej.


Dyrektorium ekumeniczne Kościoła rzymskokatolickiego tak tłumaczy zastrzeżenie roli chrzestnego/chrzestnej dla wiernych Kościoła rzymskokatolickiego:


98. Katolicka koncepcja jest taka, że chrzestni, w sensie liturgicznym i kanonicznym, powinni być członkami Kościoła lub Wspólnoty eklezjalnej, w której chrzest jest sprawowany. Nie tylko bowiem biorą na siebie odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie osoby ochrzczonej (lub bierzmowanej) jako rodzice lub przyjaciele, ale są także przedstawicielami wspólnoty wiary, poręczycielami wiary kandydata i jego pragnienia komunii eklezjalnej.


Wg kanonów Kościoła rzymskokatolickiego wolno jednak – „dla słusznych powodów” – dopuścić do roli chrzestnego/chrzestnej osoby należące do jednego z Kościołów wschodnich lub Kościołów na Zachodzie będących w ocenie Stolicy Apostolskiej w podobnej do nich sytuacji kanonicznej (np. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).


Piotr Timus