Nowy proboszcz reformowanej parafii w Warszawie

20

W niedzielę 25 stycznia, podczas nabożeństwa, został wprowadzony do służby nowy proboszcz warszawskiej parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego, ks. Michał Jabłoński. Został on wybrany proboszczem przez Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru 14 grudnia ub.r. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego proboszcza ks. Lecha Trandę.

Wprowadzenia do służby dokonali ks. bp Marek Izdebski oraz biskup senior ks. Zdzisław Tranda wraz z Kolegium kościelnym parafii. Nowy proboszcz wygłosił kazanie na tekst ewangelii wg Jana 10, 11-18.

Proboszcz w Kościele ewangelicko- reformowanym jest duchowym przewodnikiem zboru. Do jego podstawowych obowiązków „należy głoszenie prawdy Bożej, zawartej w Piśmie Świętym, usługiwanie sakramentami, pełnienie służby religijnej według zasad wyznania ewangelicko-reformowanego i udzielanie lekcji religii. Powinien on słowem i czynem nauczać i umacniać w wierze przede wszystkim swoich współwyznawców oraz otaczać ich opieką duszpasterską” (prawo wewnętrzne Kościoła ewangelicko-reformowanego). Szczegółowe zadania i obowiązki proboszcza określa wokacja przygotowana przez Kolegium kościelne parafii, które kieruje życiem zboru i czuwa nad czystością nauki i życia kościelnego.

Ks. Michał Jabłoński urodził się w 13 lutego 1967 r, studia teologiczne odbył w Warszawie i w Szkocji. Został ordynowany duchownym Kościoła ewangelicko-reformowanego 15 maja 1995 r. Dotychczas pełnił służbę duszpasterską jako administrator parafii ewangelicko-reformowanej w Pstrążnie, Strzelinie i Warszawie oraz duszpasterz młodzieży Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.