Ks. Annet­te Kur­schus, prze­wod­ni­czą­ca Rady Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła Nie­miec (EKD) oraz zwierzch­nicz­ka Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła West­fa­lii zło­ży­ła rezy­gna­cję z zaj­mo­wa­nych sta­no­wisk. Biskup­ka wycią­gnę­ła wnio­ski z zarzu­tów o tuszo­wa­nie spra­wy...
Szwaj­car­skie media opu­bli­ko­wa­ły tekst o zwierzch­ni­ku Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej (RCP), infor­mu­jąc, że był on agen­tem KGB o pseu­do­ni­mie ‘Michaj­łow’, szpie­gu­ją­cym Świa­to­wą Radę Kościo­łów (ŚRK), wpierw jako duchow­ny Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go w Gene­wie,...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.