Na stro­nach Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go w Pol­sce nie­ocze­ki­wa­nie poja­wił się wpis, w któ­rym bez komen­ta­rza zamiesz­czo­no lin­ki do dwóch doku­men­tów ws. mał­żeń­stwa. Publi­ka­cja nie jest przy­pad­ko­wa. 
Rosyj­ska agre­sja prze­ciw­ko Ukra­inie to nie tyl­ko mor­do­wa­nie lud­no­ści cywil­nej i nisz­cze­nie infra­struk­tu­ry wraż­li­wej, ale tak­że prze­śla­do­wa­nia reli­gij­ne. Rosja nisz­czy obiek­ty sakral­ne wszyst­kich wyznań chrze­ści­jań­skich, głów­nie pra­wo­sław­ne...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.