Niem­cy obcho­dzą 75. rocz­ni­cę pro­kla­mo­wa­nia kon­sty­tu­cji. Kościół Ewan­ge­lic­ki w Niem­czech (EKD) uczci jubi­le­usz 20 nabo­żeń­stwa­mi kon­sty­tu­cyj­ny­mi, sym­bo­li­zu­ją­cy­mi pre­am­bu­łę i pierw­sze 19 arty­ku­łów, odno­szą­cych się do praw pod­sta­wo­wych.
Rosyj­ska agre­sja prze­ciw­ko Ukra­inie to nie tyl­ko mor­do­wa­nie lud­no­ści cywil­nej i nisz­cze­nie infra­struk­tu­ry wraż­li­wej, ale tak­że prze­śla­do­wa­nia reli­gij­ne. Rosja nisz­czy obiek­ty sakral­ne wszyst­kich wyznań chrze­ści­jań­skich, głów­nie pra­wo­sław­ne...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.