Na hory­zon­cie poja­wi­ły się sygna­ły, że w Koście­le Sta­ro­ka­to­lic­kim Maria­wi­tów coś się odblo­ko­wa­ło, coś się ruszy­ło i być może nie da się już tego odwo­łać, unie­waż­nić lub pokro­pić, a raczej krop­nąć dobrze zna­ną for­mu­łą „nie ma takiej potrze­by”.
Szwaj­car­skie media opu­bli­ko­wa­ły tekst o zwierzch­ni­ku Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej (RCP), infor­mu­jąc, że był on agen­tem KGB o pseu­do­ni­mie ‘Michaj­łow’, szpie­gu­ją­cym Świa­to­wą Radę Kościo­łów (ŚRK), wpierw jako duchow­ny Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go w Gene­wie,...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.