23 wrze­śnia br. pod­czas sesji nad­zwy­czaj­nej Syno­du Lute­rań­skie­go Kościo­ła w Wiel­kiej Bry­ta­nii (LCiGB) ks. rad­ca Pau­li­na Hła­wicz­ka-Trot­man zosta­ła wybra­na na biskup­kę bry­tyj­skich lute­ran. Biskup Pau­li­na jest pierw­szą pol­ską ewan­ge­licz­ką i pro­te­stant­ką,...
Szwaj­car­skie media opu­bli­ko­wa­ły tekst o zwierzch­ni­ku Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej (RCP), infor­mu­jąc, że był on agen­tem KGB o pseu­do­ni­mie ‘Michaj­łow’, szpie­gu­ją­cym Świa­to­wą Radę Kościo­łów (ŚRK), wpierw jako duchow­ny Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go w Gene­wie,...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.