Obec­ne cza­sy dopro­wa­dzi­ły do powsta­nia tota­li­tar­ne­go mitu i ide­olo­gii w prze­bra­niu pra­wo­sła­wia, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści w ogó­le nie repre­zen­tu­je chrze­ści­jań­stwa. W Patriar­cha­cie Moskiew­skim nie ma już śla­du pra­wo­sła­wia...
Rosyj­ska agre­sja prze­ciw­ko Ukra­inie to nie tyl­ko mor­do­wa­nie lud­no­ści cywil­nej i nisz­cze­nie infra­struk­tu­ry wraż­li­wej, ale tak­że prze­śla­do­wa­nia reli­gij­ne. Rosja nisz­czy obiek­ty sakral­ne wszyst­kich wyznań chrze­ści­jań­skich, głów­nie pra­wo­sław­ne...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.