Jest jedy­ną duchow­ną na Mal­cie i w dodat­ku Polką. Nie­któ­rzy duchow­ni rzym­sko­ka­to­lic­cy odwra­ca­li od niej wzrok, ale rękę podał jej papież Fran­ci­szek – roz­mo­wa z ks. Beatą Tha­ne, pastor­ką szkoc­kie­go Kościo­ła św. Andrze­ja w Val­let­cie.
Szwaj­car­skie media opu­bli­ko­wa­ły tekst o zwierzch­ni­ku Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej (RCP), infor­mu­jąc, że był on agen­tem KGB o pseu­do­ni­mie ‘Michaj­łow’, szpie­gu­ją­cym Świa­to­wą Radę Kościo­łów (ŚRK), wpierw jako duchow­ny Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go w Gene­wie,...
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.