Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

100 lat polskiej liturgii w Kościele Mariawitów


Wśród licz­nych w ostat­nich dwóch latach w Koście­le Sta­ro­ka­to­lic­kim Maria­wi­tów uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­wych bez więk­sze­go echa mija rocz­ni­ca, któ­ra od samych począt­ków maria­wi­ty­zmu jako nie­za­leż­ne­go ruchu wyzna­nio­we­go bar­dzo istot­nie wpły­nę­ła na jego ide­olo­gicz­ną toż­sa­mość.


W grud­niu 1906 r. papież Pius X eks­ko­mu­ni­ko­wał bł. Marię Fran­cisz­kę Kozłow­ską i ks. Jana M. Micha­ła Kowal­skie­go oraz wszyst­kich człon­ków Związ­ku Nie­usta­ją­cej Ado­ra­cji Ubła­ga­nia, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pozo­stać wier­ni Dzie­łu Wiel­kie­go Miło­sier­dzia. W okre­sie nastę­pu­ją­cym bez­po­śred­nio po tym wyda­rze­niu kapła­ni maria­wi­ci, jesz­cze do nie­daw­na duchow­ni rzym­sko­ka­to­lic­cy, odpra­wia­jąc nabo­żeń­stwa, posłu­gi­wa­li się nadal księ­ga­mi litur­gicz­ny­mi swo­je­go macie­rzy­ste­go Kościo­ła.

* * *

Dal­sza część arty­ku­łu Bar­to­sza Łucza­ka dostęp­na jest na stro­nach Maga­zy­nu Teo­lo­gicz­ne­go Sem­per Refor­man­da.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.