Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Amerykańscy katolicy nie wierzą w Eucharystię


Biskup James A. Grif­fith z Colum­bus chce, aby para­fie jego die­ce­zji pro­mo­wa­ły lep­sze rozu­mie­nie real­nej obec­no­ści Chry­stu­sa w Eucha­ry­stii. Wia­ra ta jest bowiem wśród ame­ry­kań­skich kato­li­ków coraz słab­sza. Według badań Gal­lo­upa już tyl­ko mniej niż jed­na trze­cia pyta­nych kato­li­ków wyzna­je, że Chry­stus jest real­nie obec­ny w kon­se­kro­wa­nym w cza­sie mszy świę­tej chle­bie i winie. W odpo­wie­dzi na te bada­nia bisku­pi ame­ry­kań­scy przy­po­mnie­li ośiad­cze­nie z 2001 roku […]


Biskup James A. Grif­fith z Colum­bus chce, aby para­fie jego die­ce­zji pro­mo­wa­ły lep­sze rozu­mie­nie real­nej obec­no­ści Chry­stu­sa w Eucha­ry­stii. Wia­ra ta jest bowiem wśród ame­ry­kań­skich kato­li­ków coraz słab­sza. Według badań Gal­lo­upa już tyl­ko mniej niż jed­na trze­cia pyta­nych kato­li­ków wyzna­je, że Chry­stus jest real­nie obec­ny w kon­se­kro­wa­nym w cza­sie mszy świę­tej chle­bie i winie.

W odpo­wie­dzi na te bada­nia bisku­pi ame­ry­kań­scy przy­po­mnie­li ośiad­cze­nie z 2001 roku “Rze­czy­wi­sta obec­ność Jezu­sa Chry­stu­sa w sakra­men­cie Eucha­ry­stii — pyta­nia i odpo­wie­dzi”. Naucza­ją oni w nim, że w Eucha­ry­stii “cały Chry­stus jest rze­czy­wi­ście obec­ny, cia­ło, krew, dusza i boskość — pod posta­cia­mi chle­ba i wina”.


Akcja w die­ce­zji Colum­bus jest tak­że odpo­wie­dzią na ten dra­ma­tycz­ny stan świa­do­mo­ści prawd wia­ry wśród kato­li­ków. Biskup Grif­fith doma­ga się tak­że wzno­wie­nia nie­usta­ją­cej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kościo­łach swo­jej die­ce­zji. Jego zda­niem — to tak­że powin­no odno­wić eucha­ry­stycz­ną poboż­ność.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.