Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Andrea Ingmar — duszpasterz z HIV


Andrea Ing­mar jest ponad 40-let­nią Afro­ame­ry­kan­ką. Jest mat­ką samot­nie wycho­wu­ją­cą dziec­ko. Nie­daw­no dowie­dzia­ła się, że jest zara­żo­na wiru­sem HIV. Dzię­ki przy­pad­ko­we­mu spo­tka­niu stu­diu­je teo­lo­gię i nie­dłu­go zosta­nie księ­dzem Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skie­­go w Ame­ry­ce (Eva­n­ge­­li­­cal-Luthe­­ran Church in Ame­ri­ca). Biskup die­ce­zji (syno­du) nie ma wąt­pli­wo­ści — Andrea Ing­mar będzie dosko­na­łym dusz­pa­ste­rzem. — Wie­le osób w moim oto­cze­niu umie­ra­ło przez tego wiru­sa i, co oczy­wi­ste, też się dener­wo­wa­łam, ale w koń­cu […]


Andrea Ing­mar jest ponad 40-let­nią Afro­ame­ry­kan­ką. Jest mat­ką samot­nie wycho­wu­ją­cą dziec­ko. Nie­daw­no dowie­dzia­ła się, że jest zara­żo­na wiru­sem HIV. Dzię­ki przy­pad­ko­we­mu spo­tka­niu stu­diu­je teo­lo­gię i nie­dłu­go zosta­nie księ­dzem Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce (Evan­ge­li­cal-Luthe­ran Church in Ame­ri­ca). Biskup die­ce­zji (syno­du) nie ma wąt­pli­wo­ści — Andrea Ing­mar będzie dosko­na­łym dusz­pa­ste­rzem.

- Wie­le osób w moim oto­cze­niu umie­ra­ło przez tego wiru­sa i, co oczy­wi­ste, też się dener­wo­wa­łam, ale w koń­cu zro­bi­łam test — opo­wia­da alumn Andrea Ing­mar. — Kie­dy zoba­czy­łam dia­gno­zę, byłam zdru­zgo­ta­na. Czu­łam, że jestem nie­czy­sta i paskud­na. Wsty­dzi­łam się i czu­łam, że jestem obrzy­dli­wa. Myśla­łam, że ludzie zaczną mnie uni­kać. Myśla­łam, że za coś mnie uka­ra­no. Pamię­tam Che­ryl, kobie­tę z sąsiedz­twa, o któ­rej krą­ży­ły plot­ki, że ma AIDS. Kie­dyś spoj­rza­łam na nią. Spoj­rza­łam na nią i osą­dzi­łam jej cha­rak­ter. A teraz tą kobie­tą byłam ja — opo­wia­da.


Pod koniec let­nie­go pro­gra­mu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez lute­rań­ską Para­fię Prze­mie­nia Pań­skie­go w Nowym Jor­ku, rodzi­ce zosta­li popro­sze­ni o zapi­sa­nie dzie­ci do pro­gra­mu zajęć poza­lek­cyj­nych. Andrea Ing­mar chciał ochrzcić syna, a mię­dzy inny­mi dla takich dzie­ci prze­zna­czo­ne były zaję­cia.


Ing­mar zapi­sa­ła dziec­ko na zaję­cia, ale cał­ko­wi­cie o tym fak­cie zapo­mnia­ła. Kil­ka dni póź­niej do jej drzwi zapu­ka­ła ks. Heidi B. Neu­mark. Kobie­ta roz­ma­wia­ła z duchow­nym o wszyst­kim, przez co prze­cho­dzi. Zna­jo­mość z ks. Neu­mark spra­wi­ła, że Ing­mar zaczę­ła stu­dio­wać Biblię i zosta­ła nauczy­ciel­ką w szkół­ce nie­dziel­nej. Pew­ne­go dnia ks. Neu­mark zapy­ta­ła: Dla­cze­go nie myślisz o pój­ściu do semi­na­rium? — W sumie nie wiem — odpo­wie­dzia­ła Ing­mar. — Możesz to zro­bić! — zri­po­sto­wa­ła ks. Neu­mark.


- Andrea Ing­mar jest wspa­nia­łym przy­kła­dem głę­bi talen­tu i daru dla Kościo­ła. Szcze­rze trak­tu­je swój apo­sto­lat, zgod­nie z któ­rym budu­je Kościół w bied­nych wspól­no­tach i wśród tych, któ­rzy wie­dzą, że w ich duszach jest moc prze­mie­nia­nia dusz — mówi bp Ste­phen P. Bouman, zwierzch­nik Metro­po­li­tar­ne­go Syno­du Nowy Jork. — Andrea jest lide­rem, uzdol­nio­nym teo­lo­giem i nauczy­cie­lem Pisma. I będzie wspa­nia­łym księ­dzem — doda­je.Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.