Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Austria: odwiedziny starokatolickiego prymasa


Sta­ro­ka­to­lic­ki arcy­bi­skup Utrech­tu i pry­mas wszyst­kich sta­ro­ka­to­li­ków, ks. arcy­bi­skup Joris Ver­kam­men po raz pierw­szy zło­żył wizy­tę austriac­kim sta­ro­ka­to­li­kom. Bez­po­śred­nim powo­dem jego wizy­ty był Synod Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Kościo­ła Austrii, któ­ry obra­du­je w wie­deń­skim Domu im. Don Bosco. Synod zajął się wybo­rem nowej Rady Syno­dal­nej oraz aktu­al­ny­mi kwe­stia­mi dusz­pa­ster­ski­mi. W Austrii żyje oko­ło 20 tys. człon­ków Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go, któ­ry został uzna­ny przez pań­stwo w 1877, czy­li sie­dem […]


Sta­ro­ka­to­lic­ki arcy­bi­skup Utrech­tu i pry­mas wszyst­kich sta­ro­ka­to­li­ków, ks. arcy­bi­skup Joris Ver­kam­men po raz pierw­szy zło­żył wizy­tę austriac­kim sta­ro­ka­to­li­kom. Bez­po­śred­nim powo­dem jego wizy­ty był Synod Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Kościo­ła Austrii, któ­ry obra­du­je w wie­deń­skim Domu im. Don Bosco.

Synod zajął się wybo­rem nowej Rady Syno­dal­nej oraz aktu­al­ny­mi kwe­stia­mi
dusz­pa­ster­ski­mi. W Austrii żyje oko­ło 20 tys. człon­ków Kościo­ła
Sta­ro­ka­to­lic­kie­go, któ­ry został uzna­ny przez pań­stwo w 1877, czy­li sie­dem lat po
wyod­ręb­nie­niu się Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go z Kościo­ła Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go po
kon­tro­wer­syj­nych decy­zjach Pierw­sze­go Sobo­ru Waty­kań­skie­go, doty­czą­cych
nie­omyl­no­ści papie­ża w spra­wach wia­ry i moral­no­ści.

Abp Ver­kam­men odwie­dził dotych­czas kil­ka para­fii sta­ro­ka­to­lic­kich, a wczo­raj
wziął udział w nie­szpo­rach w sta­ro­ka­to­lic­kiej kate­drze św. Salva­do­ra we Wied­niu.
Zwierzch­ni­kiem Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Austrii jest ks. bp Bern­hard
Heitz.

(orf.at)

Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki w
Austrii

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.