Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Biskup Hanson wybrany ponownie


Biskup Mark S. Han­son został ponow­nie wybra­ny na 6‑letnią kaden­cję zwierzch­ni­ka Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skie­­go w Ame­ry­ce. — Sześć lat temu powie­dzia­łem, że nie postrze­gam tego wybo­ru jako wygra­nej w wyborch, ale jako powo­ła­nie. Dziś spo­glą­dam na to, co uczy­ni­li­ście potwier­dza­jąć owo powo­ła­nie, któ­re ponow­nie przyj­mu­ję z poko­rą i wiel­ką wdzięcz­no­ścią — stwier­dził biskup-elekt. Bp Han­son jest trze­cim zwierzch­ni­kiem od chwi­li powsta­nia Kościo­ła w 1988 roku i dru­gim, któ­ry dostą­pił zaszczy­tu reelek­cji. Pod koniec […]


Biskup Mark S. Han­son został ponow­nie wybra­ny na 6‑letnią kaden­cję zwierzch­ni­ka Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce. — Sześć lat temu powie­dzia­łem, że nie postrze­gam tego wybo­ru jako wygra­nej w wyborch, ale jako powo­ła­nie. Dziś spo­glą­dam na to, co uczy­ni­li­ście potwier­dza­jąć owo powo­ła­nie, któ­re ponow­nie przyj­mu­ję z poko­rą i wiel­ką wdzięcz­no­ścią — stwier­dził biskup-elekt.

Bp Han­son jest trze­cim zwierzch­ni­kiem od chwi­li powsta­nia Kościo­ła w 1988 roku i dru­gim, któ­ry dostą­pił zaszczy­tu reelek­cji. Pod koniec lat 90. ubie­głe­go wie­ku swe siły połą­czy­ły nastę­pu­ją­ce wspól­no­ty: Ame­ry­kań­ski Kościół Lute­rań­ski, Lute­rań­ski Kościół w Ame­ry­ce i Sto­wa­rzy­sze­nie Kościo­łów Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skich. Jed­no­cze­śnie kil­ka para­fii wymie­nio­nych wspól­not utwo­rzy­ło Kościół Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­ski w Kana­dzie, któ­ry ści­śle współ­pra­cu­je z brat­nim Kościo­łem w USA.

W 2003 r. bp Mark S. Han­son sta­nął na cze­le Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej sku­pia­ją­cej 66 milio­nów lute­ra­nów z całe­go świa­ta. Wybór ame­ry­kań­skie­go bisku­pa pro­te­stu­ją­ce­go prze­ciw­ko ame­ry­kań­skim akcjom mili­tar­nym przez wie­lu ode­bra­ny został jako sprze­ciw świa­to­we­go lute­ra­ni­zmu prze­ciw­ko dzia­ła­niom Sta­nów Zjed­nocz­nych. Zwierzch­nik Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce będzie stał na cze­le ŚFL do roku 2010.

:: Wię­cej o syno­dzie ame­ry­kań­skich lute­ra­nów

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.