Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Bp Krook: pieniądze “do ręki” nie do zaakceptowania


- Wier­ni Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) już zapła­ci­li za chrzty, ślu­by i pogrze­by. Te usłu­gi są opła­co­ne w podat­ku kościel­nym. Jeśli zaś chce­my, aby cere­mo­nię pro­wa­dził wybra­ny przez nas ksiądz, pie­nią­dze naj­le­piej prze­ka­zać przez para­fię. Pie­nią­dze dawa­ne “do ręki” są nie do zaak­cep­to­wa­nia — stwier­dzi­ła bp Caro­li­ne Kro­ok, zwierzch­nicz­ka Die­ce­zji Sztok­holm­skiej.Szwedz­kie media pod­ję­ły wła­śnie temat “dodat­ko­wych opłat”, jakie Szwe­dzi uisz­cza­ją cza­sa­mi duchow­nym, któ­rzy chrzczą ich dzie­ci lub […]


- Wier­ni Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) już zapła­ci­li za chrzty, ślu­by i pogrze­by. Te usłu­gi są opła­co­ne w podat­ku kościel­nym. Jeśli zaś chce­my, aby cere­mo­nię pro­wa­dził wybra­ny przez nas ksiądz, pie­nią­dze naj­le­piej prze­ka­zać przez para­fię. Pie­nią­dze dawa­ne “do ręki” są nie do zaak­cep­to­wa­nia — stwier­dzi­ła bp Caro­li­ne Kro­ok, zwierzch­nicz­ka Die­ce­zji Sztok­holm­skiej.

Szwedz­kie media pod­ję­ły wła­śnie temat “dodat­ko­wych opłat”, jakie Szwe­dzi uisz­cza­ją cza­sa­mi duchow­nym, któ­rzy chrzczą ich dzie­ci lub udzie­la­ją im ślu­bu.


Bp Kro­ok: — Zada­nia dusz­pa­ster­skie nie są wła­sno­ścią poszcze­gól­nych duchow­nych i nie mogą być sprze­da­wa­ne niczym w pry­wat­nym biz­ne­sie. Chrzty, ślu­by i pogrze­by powin­ny zawsze wią­zać się z para­fią, gdyż to wła­śnie ona pra­cu­je póź­niej z dzieć­mi, opie­ku­je się oso­ba­mi potrze­bu­ją­cy­mi i aran­żu­je nabo­żeń­stwa.


Pani biskup doda­ła, że w sytu­acji, w któ­rej nie wszy­scy wier­ni mają moc­ne wię­zy z para­fią, może się zdą­żyć tak, że zechcą oni, aby cere­mo­nię pro­wa­dził zna­jo­my ksiądz. W takim przy­pad­ku ewen­tu­al­ne opła­ty powin­ny być w udzie­la­ne w para­fii zain­te­re­so­wa­nych.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.