Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Ciosy dla anglikańskich konserwatystów


Sąd sta­no­wy w Wir­gi­nii wyda­je korzyst­ne orze­cze­nie dla die­ce­zji i Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go, bisku­pi Syn­dey nie odpo­wia­da­ją na zapro­sze­nie do Lam­beth, a arcy­bi­skup Yor­ku ostrze­ga kon­ser­wa­ty­stów, że schi­zma, któ­rą spo­wo­du­ją, potrwa wie­ki, a oni sami wyłą­cza­ją się z angli­kań­skiej wspól­no­ty. to tyl­ko część wyda­rzeń w świe­cie angli­ka­ni­zmu ostat­nich kli­ku tygo­dni. Naj­pierw sąd sta­nu Wir­gi­nii przy­znał rację die­ce­zji i orzekł, że kano­ny i prze­pi­sy Kościo­ła epi­sko­pal­ne­go obo­wią­zu­ją jego daw­ne para­fie. ozna­cza […]


Sąd sta­no­wy w Wir­gi­nii wyda­je korzyst­ne orze­cze­nie dla die­ce­zji i Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go, bisku­pi Syn­dey nie odpo­wia­da­ją na zapro­sze­nie do Lam­beth, a arcy­bi­skup Yor­ku ostrze­ga kon­ser­wa­ty­stów, że schi­zma, któ­rą spo­wo­du­ją, potrwa wie­ki, a oni sami wyłą­cza­ją się z angli­kań­skiej wspól­no­ty. to tyl­ko część wyda­rzeń w świe­cie angli­ka­ni­zmu ostat­nich kli­ku tygo­dni.

Naj­pierw sąd sta­nu Wir­gi­nii przy­znał rację die­ce­zji i orzekł, że kano­ny i prze­pi­sy Kościo­ła epi­sko­pal­ne­go obo­wią­zu­ją jego daw­ne para­fie. ozna­cza to zapew­ne, że grup­ka kil­ku­na­stu schi­zma­tyc­kich para­fii utra­ci cały mają­tek kościel­ny. jed­no­cze­śnie biskup Wir­gi­nii wykre­ślił wszyst­kich zbun­to­wa­nych duchow­nych z listy duchow­nych angli­kań­skich.

Kolej­nym cio­sem dla kon­ser­wa­ty­stów była rezy­gna­cja zało­ży­cie­la kon­ser­wa­tyw­ne­go Angli­can Com­mu­nion Network, ks. dr Eph­ra­im Rad­ne­ra z tej orga­ni­za­cji. W liście opu­bli­ko­wa­nym i prze­ka­za­nym pra­sie, napi­sał, że ostat­nie decy­zje jego kole­gów, w szcze­gól­no­ści bisku­pa Dun­ca­na z Pit­ts­bur­gha, i twier­dze­nie, że oni są “praw­dzi­wym Kościo­łem angli­kań­skim” wyda­ją mu się “but­ne” i “schi­zma­tyc­kie” i wyraź­nie pod­kre­ślił, że biskup Dun­can two­rzy wła­sny kościół, bynaj­mniej nie angli­kań­ski.

Po serii listów, w któ­rym część bisku­pów Anglii zagro­zi­ła boj­ko­tem Lam­beth, dołą­czy­li do nich bisku­pi Syd­ney, któ­rzy nie odpo­wie­dzie­li na zapro­sze­nie z Lam­beth. Na te kro­ki zare­ago­wał arcy­bi­skup Yor­ku, któ­ry w wywia­dzie dla “The Tele­graph” nie szczę­dząc słów, powie­dział, że kon­ser­wa­tyw­ny boj­kot Lam­beth to naj­prost­sza dro­ga do schi­zmy i podzia­łu. kon­ser­wa­ty­ści, któ­rzy igno­ru­ją Lam­beth i arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry, igno­ru­ją dwa z trzech fun­da­men­tów angli­kań­skiej wspól­no­ty i tym samym two­rzą wła­sny, schi­zma­tyc­ki Kościół. Arcy­bi­skup Sen­ta­mu dodał też, że jakie­kol­wiek zgro­ma­dze­nie kon­ser­wa­tyw­nych pry­ma­sów nie będzie mia­ło ran­gi Lam­beth i nie może i nie zastą­pi nigdy spo­tka­nia pry­ma­sów w Lam­beth. Dosta­ło się też i ame­ry­kań­skim bisku­pom, któ­rym arcy­bi­skup Yor­ku zagro­ził, że jeśli nie wyka­żą więk­szej ela­stycz­no­ści i ducha pojed­na­nia, i im mogą być wstrzy­ma­ne zapro­sze­nia.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.