Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Drewermann zerwał z Kościołem podczas talk show


Eugen Dre­wer­mann, zna­ny nie­miec­ki kry­tyk Kościo­ła kato­lic­kie­go i były ksiądz, oznaj­mił pod­czas jed­ne­go z tele­wi­zyj­nych talk show, że zry­wa z Kościo­łem i nie uwa­ża już sie­bie za kato­li­ka.


- Kościół porzu­ci­łem w dniu swo­ich 65. uro­dzin — tłu­ma­czył były kato­lic­ki teo­log. — Sam sobie poda­ro­wa­łem wol­ność. Przez wie­le lat sądzi­łem, że mogę budo­wać mosty w Koście­le mię­dzy dobrą nowi­ną Chry­stu­sa a potrze­ba­mi ludzi. Cier­pię do dnia dzi­siej­sze­go, bowiem Kościół odrzu­cił moją pro­po­zy­cję — uża­lał się nad sobą Dre­wer­mann.

Arcy­bi­skup Pader­born, gdy poin­for­mo­wa­no go o decy­zji Dre­wer­man­na — wyra­ził z jej powo­du głę­bo­ki żal. — Odczu­wam ból z powo­du każ­de­go czło­wie­ka, któ­ry odcho­dzi z Kościo­ła, ale jed­no­cze­śnie sza­nu­ję decy­zję teo­lo­ga — powie­dział.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.