Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Duńczycy zrewidują Augustanę?


– Pierw­szy arty­kuł Kon­fe­sji Augs­bur­skiej nosi zna­mię swo­ich śre­dnio­wiecz­nych korze­ni, szcze­gól­nie odno­sząc się do muzuł­ma­nów – uwa­ża bp Kre­sten Dre­jer­ga­ard, zwierzch­nik die­ce­zji Fio­nii Kościo­ła Ludo­we­go. Biskup, wraz z gru­pą robo­czą Rady ds. Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych uwa­ża­ją, że anty­islam­ski wydźwięk naj­waż­niej­szej dla lute­ra­ni­zmu księ­gi wyzna­nio­wej, zupeł­nie nie pasu­je do współ­cze­sno­ści. Cho­dzi o frag­ment brzmią­cy nastę­pu­ją­co: „Kościo­ły nasze potę­pia­ją wszel­kie here­zje, jakie wystą­pi­ły prze­ciw­ko temu arty­ku­ło­wi […]


– Pierw­szy arty­kuł Kon­fe­sji Augs­bur­skiej nosi zna­mię swo­ich śre­dnio­wiecz­nych korze­ni, szcze­gól­nie odno­sząc się do muzuł­ma­nów – uwa­ża bp Kre­sten Dre­jer­ga­ard, zwierzch­nik die­ce­zji Fio­nii Kościo­ła Ludo­we­go. Biskup, wraz z gru­pą robo­czą Rady ds. Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych uwa­ża­ją, że anty­islam­ski wydźwięk naj­waż­niej­szej dla lute­ra­ni­zmu księ­gi wyzna­nio­wej, zupeł­nie nie pasu­je do współ­cze­sno­ści.

Cho­dzi o frag­ment brzmią­cy nastę­pu­ją­co: „Kościo­ły nasze potę­pia­ją wszel­kie here­zje, jakie wystą­pi­ły prze­ciw­ko temu arty­ku­ło­wi wia­ry, jak mani­chej­czy­ków, któ­rzy przyj­mo­wa­li ist­nie­nie dwóch pier­wiast­ków: dobra i zła, oraz walen­ty­nian, arian, euno­mian, maho­me­tan i im podob­nych”.

W memo­ran­dum, prze­ciw­ni­cy zapi­su w Augu­sta­nie stwier­dza­ją: „Islam naszych cza­sów sprze­ci­wia się reflek­sji i kry­ty­cy­zmo­wi, któ­re chrze­ści­jań­stwo, a szcze­gól­nie pro­te­stan­tyzm, roz­wi­nę­ło od cza­sów Oświe­ce­nia. Taka sytu­acja nie może jed­nak powstrzy­my­wać nas przed szu­ka­niem zro­zu­mie­nia dla naszych sąsia­dów, nie wyklu­cza­jąc muzuł­ma­nów. Kościo­ły chrze­ści­jań­skie zro­bią dobrze, poma­ga­jąc muzuł­ma­nom w ćwi­cze­niu wol­no­ści reli­gii, któ­rej tu doświad­cza­ją”.

Memo­ran­dum spo­tka­ło się z natych­mia­sto­wą i otrą reak­cją bp. Ste­ena Sko­vs­ga­ar­da, zwierzch­ni­ka die­ce­zji Lol­land-Fal­ster, któ­ry stwier­dził, że Kościół musi nadal odrzu­cać islam, ale go nie potę­piać.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.