Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Duńska diecezja katolicka ma 50 lat


Rzym­sko­ka­to­lic­ka die­ce­zja w Kró­le­stwie Danii obcho­dzi wła­śnie swo­je 50-lecie. Do roku 1953, przez ponad 100 lat, bisku­pi kato­lic­cy nosi­li tytuł admi­ni­stra­to­rów apo­stol­skich i nie posia­da­li takie­go zakre­su wła­dzy, jak bisku­pi die­ce­zjal­ni. Maleń­ką kate­drę rzym­sko­ka­to­lic­ką wybu­do­wa­no w Kopen­ha­dze w 1842 roku, a wiec zanim zagwa­ran­to­wa­no kon­sty­tu­cyj­ną wol­ność wyzna­nio­wą. Do tego cza­su kato­li­cy — głów­nie obco­kra­jow­cy i pra­cow­ni­cy amba­sad — korzy­sta­li z nie­wiel­kiej kapli­cy. W dru­giej poło­wie XIX wie­ku licz­ba kato­li­ków […]


Rzym­sko­ka­to­lic­ka die­ce­zja w Kró­le­stwie Danii obcho­dzi wła­śnie swo­je 50-lecie. Do roku 1953, przez ponad 100 lat, bisku­pi kato­lic­cy nosi­li tytuł admi­ni­stra­to­rów apo­stol­skich i nie posia­da­li takie­go zakre­su wła­dzy, jak bisku­pi die­ce­zjal­ni.

Maleń­ką kate­drę rzym­sko­ka­to­lic­ką wybu­do­wa­no w Kopen­ha­dze w 1842 roku, a wiec zanim zagwa­ran­to­wa­no kon­sty­tu­cyj­ną wol­ność wyzna­nio­wą. Do tego cza­su kato­li­cy — głów­nie obco­kra­jow­cy i pra­cow­ni­cy amba­sad — korzy­sta­li z nie­wiel­kiej kapli­cy. W dru­giej poło­wie XIX wie­ku licz­ba kato­li­ków zna­czą­co się zwięk­szy­ła. W następ­nym stu­le­ciu sta­li się sza­no­wa­ną mniej­szo­ścią wyzna­nio­wą w lute­rań­skiej Danii. Sobór Waty­kań­ski II umoż­li­wił Kościo­ło­wi kato­lic­kie­mu szer­szą współ­pra­cę z pań­stwo­wym Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skim Kościo­łem w Danii. Licz­ba rzym­skich kato­li­ków zwięk­szy­ła się następ­nie dzię­ki napły­wo­wi uchodź­ców z Wiet­na­mu, kra­jów azja­tyc­kich i Afry­ki. Obec­nie sza­cu­je się ją na ok. 35 tysię­cy. W nie­któ­rych kon­gre­ga­cjach wier­ni repre­zen­tu­ją nawet 80 naro­do­wo­ści.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.