Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Ewangelicy wspierają Palestyńczyków


10. Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skie­­go w Ame­ry­ce — po kon­sul­ta­cji z Kościo­łem Ewa­n­ge­­li­c­ko-Lute­­ra­ń­skim w Jor­da­nii i Zie­mi Świę­tej — wzmoc­ni­ło wezwa­nie wspól­no­ty do eko­no­micz­ne­go boj­ko­tu Izra­ela. Kościół zachę­cił nato­miast do kupo­wa­nia pro­duk­tów pale­styń­skich. Boj­kot ma się przy­czy­nić do zła­go­dze­nia izra­el­skiej poli­ty­ki wobec Pale­styń­czy­ków, w tym roze­bra­nia tzw. “muru bez­pie­czeń­stwa”. Bp Munib A. Younan, zwierzch­nik Kościo­ła w Zie­mi Świę­tej: — Nie­któ­rzy mówią, źe Kościół nie powi­nien wtrą­cać się w spra­wy poli­tycz­ne. Ale to nasz Pan […]


10. Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Ame­ry­ce — po kon­sul­ta­cji z Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skim w Jor­da­nii i Zie­mi Świę­tej — wzmoc­ni­ło wezwa­nie wspól­no­ty do eko­no­micz­ne­go boj­ko­tu Izra­ela. Kościół zachę­cił nato­miast do kupo­wa­nia pro­duk­tów pale­styń­skich. Boj­kot ma się przy­czy­nić do zła­go­dze­nia izra­el­skiej poli­ty­ki wobec Pale­styń­czy­ków, w tym roze­bra­nia tzw. “muru bez­pie­czeń­stwa”.

Bp Munib A. Younan, zwierzch­nik Kościo­ła w Zie­mi Świę­tej: — Nie­któ­rzy mówią, źe Kościół nie powi­nien wtrą­cać się w spra­wy poli­tycz­ne. Ale to nasz Pan i Zbaw­ca oso­bi­ście nauczał, że powin­ni­śmy opie­ko­wać się uci­ska­ny­mi i zmar­gi­ne­so­wa­ny­mi.

- Przy­kla­sną­łem sta­ra­niom Kościo­ła, aby szedł soli­dar­nie krok w krok z naszy­mi sio­stra­mi i brać­mi z Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skie­go w Jor­da­nii i Zie­mi Świę­tej w dąże­niu do poko­ju i spra­wie­dli­wo­ści — powie­dział zwierzch­nik Syno­du (die­ce­zji) Połu­dnio­wo­za­chod­nie­go Michi­gan. — Tak­że nasza reto­ry­ka powin­na być nazna­czo­na bogac­twem tego wszyst­kie­go, co zosta­ło nam powie­rzo­ne przez nasze­go Boga i jego Kościół — dodał.

Biskup Younan pod­kre­ślił, że dzia­ła­nie na rzecz poko­ju nie jest poli­ty­ką, a kwe­stią biblij­ną i ducho­wą. — Wzy­wam wszyst­kich reli­gij­nych przy­wód­ców, chrze­ści­jan, muzuł­ma­nów i Żydów, aby sta­li się naszy­mi sprzy­mie­rzeń­ca­mi dla spra­wie­dli­wo­ści i czło­wie­czeń­stwa — zwró­cił się do człon­ków zgro­ma­dze­nia ame­ry­kań­ski­go Kościo­ła. — Żad­na reli­gia nie ma mono­po­lu na nie­na­wiść i eks­tre­mizm. Nad­szedł czas, aby reli­gia sta­ła się czę­ścią roz­wią­za­nia, a nie pro­ble­mu — zakoń­czył.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.