Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Franciszkanie chcą powstrzymnać ucieczkę chrześcijan z Ziemi Świętej


Fran­cisz­kań­ska Kusto­dia w Zie­mi Świę­tej zamie­rza wybu­do­wać mia­stecz­ko Św. Fran­cisz­ka nie­opo­dal Bet­fa­ge. Zamiesz­kać w nim ma 70 rodzin mło­dych chrze­ści­jań­skich rodzin z Zie­mi Świę­tej — infor­mu­je agen­cja FIDES. Ofe­ru­jąc im miesz­ka­nia fran­cisz­ka­nie chcą przy­czy­nić się do powstrzy­ma­nia maso­wej uciecz­ki w poszu­ki­wa­niu pra­cy i lep­sze­go życia miej­sco­wych chrze­ści­jan z Zie­mi Świę­tej. Od momen­tu wybu­chu dru­giej inti­fa­dy tysią­ce Ara­bów chrze­ści­jan, szcze­gól­nie z Betle­jem porzu­ci­ło swo­ją ojczy­znę. “Nie moż­na sobie […]


Fran­cisz­kań­ska Kusto­dia w Zie­mi Świę­tej zamie­rza wybu­do­wać mia­stecz­ko Św. Fran­cisz­ka nie­opo­dal Bet­fa­ge. Zamiesz­kać w nim ma 70 rodzin mło­dych chrze­ści­jań­skich rodzin z Zie­mi Świę­tej — infor­mu­je agen­cja FIDES.

Ofe­ru­jąc im miesz­ka­nia fran­cisz­ka­nie chcą przy­czy­nić się do powstrzy­ma­nia maso­wej uciecz­ki w poszu­ki­wa­niu pra­cy i lep­sze­go życia miej­sco­wych chrze­ści­jan z Zie­mi Świę­tej. Od momen­tu wybu­chu dru­giej inti­fa­dy tysią­ce Ara­bów chrze­ści­jan, szcze­gól­nie z Betle­jem porzu­ci­ło swo­ją ojczy­znę.


“Nie moż­na sobie wyobra­zić kra­ju Jezu­sa bez chrze­ści­jan” — mówi ini­cja­tor pro­gra­mu o. Jose Anto­nio Meri­no, wykła­dow­ca w Anto­nia­num Col­le­ge w Rzy­mie, ini­cja­tor pro­gra­mu. Przy­po­mi­na on tak­że, że pod koniec XIX wie­ku chrze­ści­ja­nie sta­no­wi­li w Pale­sty­nie pra­wie 25 pro­cen­to­wą spo­łecz­ność, obec­nie jest ich już tyl­ko 2,5 pro­cent.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.