Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Holenderscy biskupi rzymskokatoliccy o moralności


Bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy Holan­dii roz­po­czę­li kam­pa­nię pro­mo­wa­nia war­to­ści chrze­sci­jań­skich “Waar­den en Nor­men­cam­pa­gne”. Holen­der­scy bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy zapo­cząt­ko­wa­li kam­pa­nię na rzecz umoc­nie­nia war­to­ści chrze­sci­jań­skich w spo­łe­czeń­stwie holen­der­skim. Poprzez pla­ka­ty, pocz­tów­ki i inter­net bisku­pi chcą pod­kre­ślić rolę war­to­ści chrze­ci­jań­skich. Wię­cej na stro­nach nie­miec­kiej Kato­lic­kiej Agen­cji Pra­so­wej: www.kna.de oraz stro­nach holn­der­skie­go Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go: www.katholieknederland.nl. (kna)


Bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy Holan­dii roz­po­czę­li kam­pa­nię pro­mo­wa­nia war­to­ści chrze­sci­jań­skich “Waar­den en Nor­men­cam­pa­gne”.

Holen­der­scy bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy zapo­cząt­ko­wa­li kam­pa­nię na rzecz umoc­nie­nia war­to­ści chrze­sci­jań­skich w spo­łe­czeń­stwie holen­der­skim. Poprzez pla­ka­ty, pocz­tów­ki i inter­net bisku­pi chcą pod­kre­ślić rolę war­to­ści chrze­ci­jań­skich.


Wię­cej na stro­nach nie­miec­kiej Kato­lic­kiej Agen­cji Pra­so­wej: www.kna.de oraz stro­nach holn­der­skie­go Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go: www.katholieknederland.nl. (kna)

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.