Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Hostię dostarczy listonosz


W ostat­nich latach opła­tek komu­nij­ny przy­bie­rał róż­ne for­my — był udzie­la­ny wier­nym róż­nych kościo­łów w for­mie bez­glu­te­no­wej, jako pełen posi­łek, okrusz­ki czy też z wzor­ka­mi. Teraz nie trze­ba będzie nigdzie cho­dzić, żeby go spo­żyć. Przy­nie­sie go listo­nosz. Ini­cja­ty­wa tej nowej usłu­gi wyszła od Otwar­te­go Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go. W zało­że­niu ma poma­gać tym wier­nym, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w tra­dy­cyj­nej Eucha­ry­stii z powo­du wie­ku czy też sta­nu zdro­wia. Jed­nak biskup — ini­cja­tor pomy­słu — Jona­than Bla­ke […]


W ostat­nich latach opła­tek komu­nij­ny przy­bie­rał róż­ne for­my — był udzie­la­ny wier­nym róż­nych kościo­łów w for­mie bez­glu­te­no­wej, jako pełen posi­łek, okrusz­ki czy też z wzor­ka­mi. Teraz nie trze­ba będzie nigdzie cho­dzić, żeby go spo­żyć. Przy­nie­sie go listo­nosz.

Ini­cja­ty­wa tej nowej usłu­gi wyszła od Otwar­te­go Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go. W zało­że­niu ma poma­gać tym wier­nym, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w tra­dy­cyj­nej Eucha­ry­stii z powo­du wie­ku czy też sta­nu zdro­wia. Jed­nak biskup — ini­cja­tor pomy­słu — Jona­than Bla­ke nie ukry­wa, że cho­dzi napraw­dę o sze­ro­ko rozu­mia­ny inklu­zy­wizm w ofe­ro­wa­niu Komu­nii. Zda­niem bisku­pa błę­dem jest utoż­sa­mia­ne kościo­ła ze zgro­ma­dze­niem wier­nych, któ­rzy gro­ma­dzą się w budyn­ku.

Biskup zapew­nia, że hostie będą pako­wa­ne tro­skli­wie i pie­czo­ło­wi­cie, ale otrzy­ma je każ­dy kto zamó­wi — nawet ate­ista i sata­ni­sta.

Koszt prze­sył­ki poje­dyn­cze­go opłat­ka skal­ku­lo­wa­no na 2 fun­ty bry­tyj­skie, jeże­li ktoś zamó­wi hur­to­wo 500 sztuk zapła­ci tyl­ko 10 fun­tów.

Poprzed­ni pro­jekt bisku­pa Bla­ke doty­czył orga­ni­zo­wa­nia ulicz­nych msze w “natu­ral­nym” języ­ku uli­cy. Pro­jekt rekla­mo­wał tekst: “JC said: ‘I am the bre­ad of life. Who­ever eats this bre­ad will live 4ever.”

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.