Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kanada, Indianie, Kościoły


Po dzie­się­ciu mie­sią­cach roko­wań z rzą­dem Kana­dy, Angli­kań­ski Kościół Kana­dy pod­pi­sał umo­wę, któ­ra koń­czy spór o odpo­wie­dzial­ność praw­ną i finan­so­wą za nie­sław­ne “Resi­den­tial Scho­ols”. Były to szko­ły powo­ła­ne w II poło­wie XIX wie­ku, w któ­rych umiesz­cza­no dzie­ci pocho­dze­nia indiań­skie­go. Szko­ły mia­ły za zada­nie wyru­go­wać kul­tu­rę indiań­ską oraz uła­twić inter­gra­cję wycho­wan­ków w kana­dyj­skim bia­łym spo­łe­czeń­stwie. Były one pro­wa­dzo­ne przez rząd przy współ­pra­cy z kościo­ła­mi: angli­kań­skim, pre­zbi­te­riań­skim, rzym­sko­ka­to­lic­kim oraz zjed­no­czo­nym (refor­mo­wa­nym). Ostat­nią […]


Po dzie­się­ciu mie­sią­cach roko­wań z rzą­dem Kana­dy, Angli­kań­ski Kościół Kana­dy pod­pi­sał umo­wę, któ­ra koń­czy spór o odpo­wie­dzial­ność praw­ną i finan­so­wą za nie­sław­ne “Resi­den­tial Scho­ols”.

Były to szko­ły powo­ła­ne w II poło­wie XIX wie­ku, w któ­rych umiesz­cza­no dzie­ci pocho­dze­nia indiań­skie­go. Szko­ły mia­ły za zada­nie wyru­go­wać kul­tu­rę indiań­ską oraz uła­twić inter­gra­cję wycho­wan­ków w kana­dyj­skim bia­łym spo­łe­czeń­stwie.


Były one pro­wa­dzo­ne przez rząd przy współ­pra­cy z kościo­ła­mi: angli­kań­skim, pre­zbi­te­riań­skim, rzym­sko­ka­to­lic­kim oraz zjed­no­czo­nym (refor­mo­wa­nym). Ostat­nią ze szkół zamknię­to dopie­ro w 1969 roku. Na począt­ku lat dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku byli wycho­wan­ko­wie tych pla­có­wek zaczę­li ujaw­niać wstrzą­sa­ją­ce histo­rie okru­cień­stwa, fana­ty­zmu oraz wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go wycho­wan­ków przez nauczy­cie­li.


W pozwach sądo­wych o odszko­do­wa­nia, żąda­li milio­nów dola­rów od kościo­łów i rzą­du kana­dyj­skie­go. Ten ostat­ni uni­kał odpo­wie­dzial­no­ści i winę zrzu­cał na kościo­ły, przed któ­ry­mi sta­nę­ło wid­mo total­ne­go ban­kruc­twa: w wyni­ku pozwów zban­kru­to­wa­ła jed­na z die­ce­zji angli­kań­skich oraz kil­ka rzym­sko­ka­to­lic­kich zgro­ma­dzeń zakon­nych.


Na mocy zawar­te­go w listo­pa­dzie 2002 poro­zu­mie­nia kościół angli­kań­ski w Kana­dzie wypła­ci 25 milio­nów dola­rów odszko­do­wa­nia, w zamian za wyco­fa­nie kontr­po­zwów ze stro­ny rzą­du Kana­dy, któ­ry też wziął na sie­bie zapła­ce­nie resz­ty rosz­czeń. Podob­ne ugo­dy zapew­ne zawrą wkrót­ce i inne zain­te­re­so­wa­ne kościo­ły. W 1993 roku pry­mas angli­kań­ski Kana­dy prze­pro­sił w imie­niu kościo­ła Indian, za krzyw­dy jakich dozna­li od kościo­ła i jego wier­nych.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.