Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kapelan królowej moderatorem Zgromadzenia Generlanego Kirku


Ks. E. Lor­na Hood z para­fii w Ren­frew, peł­nią­ca obo­wiąz­ki kape­la­na kró­lo­wej Elż­bie­ty II, będzie następ­nym mode­ra­to­rem Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji. Urząd obej­mie w maju przy­szłe­go roku. — Naj­waż­niej­sze zada­nie, jakie stoi przed Kościo­łem pole­ga na przy­wró­ce­niu wła­ści­we­go miej­sca Ewan­ge­lii i Kościo­ło­wi w życiu spo­łe­czeń­stwa — powie­dzia­ła por­ta­lo­wi ekumenizm.pl mode­­ra­­tor-elekt. — Przed Kościo­łem stoi wie­le wyzwań, tych dosko­na­le zna­nych i tych, o któ­rych wciąż nie wie­my. Żyje­my, szcze­gól­nie na Zacho­dzie, […]


Ks. E. Lor­na Hood z para­fii w Ren­frew, peł­nią­ca obo­wiąz­ki kape­la­na kró­lo­wej Elż­bie­ty II, będzie następ­nym mode­ra­to­rem Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji. Urząd obej­mie w maju przy­szłe­go roku. — Naj­waż­niej­sze zada­nie, jakie stoi przed Kościo­łem pole­ga na przy­wró­ce­niu wła­ści­we­go miej­sca Ewan­ge­lii i Kościo­ło­wi w życiu spo­łe­czeń­stwa — powie­dzia­ła por­ta­lo­wi ekumenizm.pl mode­ra­tor-elekt.

- Przed Kościo­łem stoi wie­le wyzwań, tych dosko­na­le zna­nych i tych, o któ­rych wciąż nie wie­my. Żyje­my, szcze­gól­nie na Zacho­dzie, w coraz moc­niej zse­ku­la­ry­zo­wa­nych spo­łe­czeń­stwach i naj­więk­sze zada­nie, jakie przed nami stoi, pole­ga na tym, aby­śmy spra­wi­li, że Ewan­ge­lia i Kościół sta­ły się waż­ną czę­ścią ludz­kie­go życia — mówi por­ta­lo­wi www.ekumenizm.pl ks. E. Lor­na Hood. I doda­je: — Moja rola, jako mode­ra­to­ra, pole­gać będzie na prze­wo­dze­niu Zgro­ma­dze­niu Gene­ral­ne­mu i wizy­to­wa­niu kościo­łów w kra­ju i za gra­ni­cą tak, aby móc doglą­dać dzie­ła, jakie budo­wa­ne jest w imię Chry­stu­sa.

Ks. E. Lor­na Hood uro­dzi­ła się w 1953 roku w Irvi­ne. Jest absolw­net­ką Uni­ver­si­ty of Glas­gow. Służ­bę w Koście­le Szko­cji roz­po­czę­ła od sta­no­wi­ska kape­la­na w Roy­al Ale­xan­dra Hospi­tal w Paisley. od 1979 roku jest pro­bosz­czem North Parish Church w Ren­frew. W 2001 roku zaan­ga­żo­wa­ła się w pra­cę w struk­tu­rach admi­ni­stra­cyj­nych Kir­ku. W 2008 roku zosta­ła powo­ła­na na sta­no­wi­sko kape­la­na kró­lo­wej. Jest mężat­ką, ma dwo­je dzie­ci.

Ks. Hood zastą­pi na sta­no­wi­sku mode­ra­to­ra Zgro­ma­dze­nia Gener­la­ne­go ks. Alber­ta Bogle­’a.

Zdję­cie: Kościół Szko­cji/p

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.