Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katolickie kaplice na Zaporożu


23 wrze­śnia 2004 roku wika­riusz gene­ral­ny die­ce­zji cha­r­ko­w­sko-zapo­­ro­w­skiej poświę­cił nową kapli­cę pw. św. Ojca Pio w Zapo­ro­żu. Kapli­ca powsta­ła z ini­cja­ty­wy pol­skie­go ser­ca­ni­na, ks. Aloj­ze­go Mal­cher­czy­ka SCJ. W spo­sób gustow­ny zosta­ła ona utwo­rzo­na w miesz­ka­niu na par­te­rze kil­ku­na­sto­pię­tro­we­go budyn­ku. Jest ona jed­nym z nie­wie­lu miejsc modli­twy rzym­skich kato­li­ków liczą­ce­go milion miesz­kań­ców Zapo­ro­ża. 26 wrze­śnia 2004 roku ks. bp ordy­na­riusz die­ce­zji kijo­w­sko-żyto­­mie­r­skiej Jan Pur­wiń­ski w obec­no­ści prze­ło­żo­ne­go pro­win­cjal­ne­go […]


23 wrze­śnia 2004 roku wika­riusz gene­ral­ny die­ce­zji char­kow­sko-zapo­row­skiej poświę­cił nową kapli­cę pw. św. Ojca Pio w Zapo­ro­żu.

Kapli­ca powsta­ła z ini­cja­ty­wy pol­skie­go ser­ca­ni­na, ks. Aloj­ze­go Mal­cher­czy­ka SCJ. W spo­sób gustow­ny zosta­ła ona utwo­rzo­na w miesz­ka­niu na par­te­rze kil­ku­na­sto­pię­tro­we­go budyn­ku. Jest ona jed­nym z nie­wie­lu miejsc modli­twy rzym­skich kato­li­ków liczą­ce­go milion miesz­kań­ców Zapo­ro­ża.

26 wrze­śnia 2004 roku ks. bp ordy­na­riusz die­ce­zji kijow­sko-żyto­mier­skiej Jan Pur­wiń­ski w obec­no­ści prze­ło­żo­ne­go pro­win­cjal­ne­go Pol­skiej Pro­win­cji Księ­zy Ser­ca­nów, ks. Tade­usza Michał­ka poświe­cił nową kapli­cę pw. św. Seba­stia­na Pel­cza­ra w Razi­nie, wio­sce przy­na­le­żą­cej do para­fii w Roma­no­wie.

Księ­ża Ser­ca­nie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.