Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Wikariusz generalny przechodzi do starokatolików


Po 20 latach kapłań­stwa oraz czte­rech latach peł­nie­nia funk­cji wika­riu­sza gene­ral­ne­go die­ce­zji Spi­ry ks. Andre­as Sturm ogło­sił, że rezy­gnu­je z urzę­du, wystę­pu­je z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i podej­mu­je służ­bę w Koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim. Decy­zja duchow­ne­go wywo­ła­ła sen­sa­cję w Niem­czech, gdyż Sturm był jed­nym z naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych zwo­len­ni­ków reform w Koście­le. Jesz­cze w lutym 2022 roku ks. Sturm udzie­lił wywia­du pań­stwo­wej tele­wi­zji SWR, w któ­rym stwier­dził, że jeśli nic się nie zmie­ni w Koście­le to będzie musiał wycią­gnąć oso­bi­ste kon­se­kwen­cje. — Kościół stra­cił kon­takt z rze­czy­wi­sto­ścią. Wie­le się dzie­je, ale czy to jest rewo­lu­cja? Nie wiem. Potrze­bu­je­my znów nauki, któ­ra jest bli­sko ludzi w prze­ciw­nym razie Kościół nie będzie mieć już nic do powie­dze­nia, a tak­że ów Jezus Chry­stus i jego prze­sła­nie nie będą mia­ły dla nich zna­cze­nia. Jeśli prze­pra­cu­je­my prze­szłość to prze­sła­nie, któ­re mamy gło­sić, ma szan­sę tra­fić do ludzi. Więc jeśli będę mieć wra­że­nie, że wypru­wam sobie tyl­ko żyły na próż­no to będę musiał wycią­gnąć oso­bi­ste kon­se­kwen­cje. Tak dalej być nie może - mówił jesz­cze w lutym ks. Sturm. 

13 maja ks. Sturm ogło­sił, że stra­cił wszel­ką nadzie­ję, że Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki potra­fi się zmie­nić zarów­no na płasz­czyź­nie ogól­no­ko­ściel­nej, jak i lokal­nej i to mimo pozy­tyw­nych sygna­łów pły­ną­cych z wewnątrz Kościo­ła.

Sturm był zna­ny ze swo­je­go popar­cia dla dro­gi syno­dal­nej, pro­ce­su zapo­cząt­ko­wa­ne­go w 2019 w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim w Niem­czech, celem przed­sta­wie­nia i wdro­że­nia reform w lokal­nym kato­li­cy­zmie tar­ga­nym skan­da­la­mi sek­su­al­ny­mi. Ponad­to zde­cy­do­wa­nie opo­wia­dał się za zre­wi­do­wa­niem sto­sun­ku Kościo­ła wobec osób LGBT+, a tak­że w kwe­stii świę­ceń kapłań­skich kobiet.

Decy­zja ks. Stur­ma to cios dla ruchów refor­ma­tor­skich w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim, ale tak­że dla samej die­ce­zji Spi­ry, w któ­rej peł­nił jed­no z naj­waż­niej­szych sta­no­wisk. W ubie­głym roku ks. Sturm wraz z bisku­pem pomoc­ni­czym Otto Geo­r­gens wła­ści­wie zarzą­dzał die­ce­zją z powo­du poważ­nej cho­ro­by ordy­na­riu­sza Karl-Hein­za Wie­se­man­na. Bp Wie­se­mann wysto­so­wał oświad­cze­nie, w któ­rym wyra­ził ubo­le­wa­nie z decy­zji ks. Stur­ma, dzię­ku­jąc mu za służ­bę i zwal­nia­jąc go ze wszyst­kich obo­wiąz­ków kapłań­skich. Od razu mia­no­wa­ny został następ­ca, któ­rym został rek­tor die­ce­zjal­ne­go semi­na­rium duchow­ne­go. 

Ks. Andre­as Sturm podej­mie służ­bę kapłań­ską w Koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim w Niem­czech (Biskup­stwo Sta­ro­ka­to­li­ków w Niem­czech), któ­ry posia­da zale­d­wie 16 tys. wier­nych w 60 para­fiach. Kościół jest czę­ścią sta­ro­ka­to­lic­kie Unii Utrechc­kiej. Sta­ro­ka­to­lic­cy w Niem­czech mają pod­pi­sa­ną umo­wę o gościn­no­ści eucha­ry­stycz­nej ze Zjed­no­czo­nym Kościo­łem Ewan­ge­lic­ko-Lute­rań­skim Nie­miec (VELKD).Gale­ria

Na zdję­ciu wnę­trze kate­dry sta­ro­ka­to­lic­kiej w Bonn

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.