Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katolicy do odbudowy Iraku


Sto­li­ca Apo­stol­ska wyra­zi­ła nadzie­ję na jak naj­szyb­sze zakoń­cze­nie dzia­łań mili­tar­nych w Ira­ku i zapew­ni­ła, że Kościół kato­lic­ki chce wspo­ma­gać odbu­do­wę tego kra­ju — infor­mu­je agen­cja Zenit. Biu­ro pra­so­we Waty­ka­nu wyra­zi­ło tak­że nadzie­ję, że dzia­ła­nia woj­sko­we na tery­to­rium Bag­da­du i resz­ty Ira­ku skoń­czą się bar­dzo szyb­ko i pocią­gnął za sobą jak naj­mniej ofiar zarów­no cywil­nych, jak i woj­sko­wych. Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki zapew­nił tak­że, że udzie­li wszel­kiej moż­li­wej pomo­cy Ira­kij­czy­kom. […]


Sto­li­ca Apo­stol­ska wyra­zi­ła nadzie­ję na jak naj­szyb­sze zakoń­cze­nie dzia­łań mili­tar­nych w Ira­ku i zapew­ni­ła, że Kościół kato­lic­ki chce wspo­ma­gać odbu­do­wę tego kra­ju — infor­mu­je agen­cja Zenit.

Biu­ro pra­so­we Waty­ka­nu wyra­zi­ło tak­że nadzie­ję, że dzia­ła­nia woj­sko­we na tery­to­rium Bag­da­du i resz­ty Ira­ku skoń­czą się bar­dzo szyb­ko i pocią­gnął za sobą jak naj­mniej ofiar zarów­no cywil­nych, jak i woj­sko­wych.


Kościół rzym­sko­ka­to­lic­ki zapew­nił tak­że, że udzie­li wszel­kiej moż­li­wej pomo­cy Ira­kij­czy­kom. Zaan­ga­żo­wać się w nią mają insty­tu­cje socjal­ne i cha­ry­ta­tyw­ne. Die­ce­zje w Ira­ku zaofia­ru­ją swo­ją struk­tu­rę, by móc szyb­ciej roz­dzie­lać pomoc huma­ni­tar­ną — zapew­ni­ło biu­ro.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.