Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katolicy modlą się o święcenia dla kobiet?


Decy­zja jed­nej z para­fii kato­lic­kich w Mil­wau­kee o zor­ga­ni­zo­wa­niu na jej tere­nie litur­gii z oka­zji VII Świa­to­we­go Dnia Modlitw o Ordy­na­cję Kobiet wywo­ła­ła zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw miej­sco­we­go arcy­bi­sku­pa Timo­thy­’e­go M. Dola­na. Modli­twy odby­ły się w kil­ku­dzie­się­ciu miej­scach Euro­py i Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale nabo­żeń­stwo z 25 mar­ca w para­fii św. Mate­usza w Mil­wau­kee było — według orga­ni­za­to­rów — jedy­nym, któ­re odby­wa­ło się w koście­le kato­lic­kim. Ubra­na w dłu­gą, bia­łą albę z zie­lo­ną stu­łą opa­da­ją­cą aż do zie­mi, […]


Decy­zja jed­nej z para­fii kato­lic­kich w Mil­wau­kee o zor­ga­ni­zo­wa­niu na jej tere­nie litur­gii z oka­zji VII Świa­to­we­go Dnia Modlitw o Ordy­na­cję Kobiet wywo­ła­ła zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw miej­sco­we­go arcy­bi­sku­pa Timo­thy­’e­go M. Dola­na.

Modli­twy odby­ły się w kil­ku­dzie­się­ciu miej­scach Euro­py i Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale nabo­żeń­stwo z 25 mar­ca w para­fii św. Mate­usza w Mil­wau­kee było — według orga­ni­za­to­rów — jedy­nym, któ­re odby­wa­ło się w koście­le kato­lic­kim.


Ubra­na w dłu­gą, bia­łą albę z zie­lo­ną stu­łą opa­da­ją­cą aż do zie­mi, Gin­ny Kier­nan Dahl­berg “prze­wod­ni­czy­ła” nabo­żeń­stwu, któ­re odby­ło się w tej kato­lic­kiej para­fii. Uczest­ni­czy­ło w nim oko­ło 35 osób.


- Zgo­dzi­łem się na udzie­le­nie gości­ny po kon­sul­ta­cjach z per­so­ne­lem dusz­pa­ster­skim para­fii, z radą para­fial­ną oraz wszyst­ki­mi wier­nym — wyja­śnił o. David Cooper, pro­boszcz. Przy­znał on jed­nak, że nie kon­sul­to­wał się z arcy­bi­sku­pem, któ­ry w tych kwe­stiach ma naj­wię­cej do powie­dze­nia.


- Arcy­bi­skup jest zako­czo­ny, że spo­tka­nie, któ­re otwar­cie sprze­ci­wia się zde­fi­nio­wa­nej nauce Kościo­ła — mogło odbyć się w jed­nej z kato­lic­kich para­fii — powie­dział rzecz­nik arcy­bi­sku­pa Jer­ry Top­czew­ski.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.