Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katolicy razem przeciw aborcji


Każ­dy kato­lik powi­nien się włą­czyć w wal­kę o poło­że­niu kre­su zbrod­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych — uwa­ża o. Frank Pavo­ne, szef mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji Prie­sts for Life. — Naj­prost­szą rze­czą, któ­rą moż­na zro­bić, jest modli­twa — pod­kre­śla o. Pavo­ne. Nawo­łu­je on rów­nież do zakła­da­nia orga­ni­za­cji poma­ga­ją­cym mat­kom w cią­ży.


Każ­dy kato­lik powi­nien się włą­czyć w wal­kę o poło­że­niu kre­su zbrod­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych — uwa­ża o. Frank Pavo­ne, szef mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji Prie­sts for Life. — Naj­prost­szą rze­czą, któ­rą moż­na zro­bić, jest modli­twa — pod­kre­śla o. Pavo­ne. Nawo­łu­je on rów­nież do zakła­da­nia orga­ni­za­cji poma­ga­ją­cym mat­kom w cią­ży.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.