Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katolicy w RPA nie chcą rodziców jednej płci


Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Kato­lic­kich RPA zanie­po­ko­jo­na jest moż­li­wy­mi skut­ka­mi decy­zji Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry przy­znał pra­wa rodzi­ciel­skie part­ne­rom tej samej płci. W spe­cjal­nym oświad­cze­niu bisku­pi potwier­dzi­li zaan­ga­żo­wa­nie w pro­mo­cję i obro­nę rów­nej god­no­ści wszyst­kich ludzi, w tym osób homo­sek­su­al­nych. Wska­za­li jed­nak, że nawet jeśli nadal ist­nie­ją praw­ne prze­szko­dy, by “part­ne­rzy tej samej płci nie byli zrów­na­ni z part­ne­ra­mi mał­żeń­ski­mi”, to “spo­łecz­ny odbiór decy­zji Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go jest taki, że mał­żeń­stwo […]


Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Kato­lic­kich RPA zanie­po­ko­jo­na jest moż­li­wy­mi skut­ka­mi decy­zji Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry przy­znał pra­wa rodzi­ciel­skie part­ne­rom tej samej płci.

W spe­cjal­nym oświad­cze­niu bisku­pi potwier­dzi­li zaan­ga­żo­wa­nie w pro­mo­cję i obro­nę rów­nej god­no­ści wszyst­kich ludzi, w tym osób homo­sek­su­al­nych.


Wska­za­li jed­nak, że nawet jeśli nadal ist­nie­ją praw­ne prze­szko­dy, by “part­ne­rzy tej samej płci nie byli zrów­na­ni z part­ne­ra­mi mał­żeń­ski­mi”, to “spo­łecz­ny odbiór decy­zji Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go jest taki, że mał­żeń­stwo i związ­ki osób tej samej płci mają ten sam sta­tus praw­ny”.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.