Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Katoliczki i kapłanki?


Ks. Judith Hef­fer­nan nigdy w trak­cie odpra­wia­nia mszy świę­tej nie myśli o tym, że jest eks­ko­mu­ni­ko­wa­na. Mimo papie­skie­go sprze­ci­wu spra­wu­je ona kato­lic­kie obrząd­ki od 23 lat, kie­dy pewien jezu­ita wyświę­cił ją w jej wspól­no­cie — Com­mu­ni­ty of the Chri­stian Spi­rit w Fila­del­fii. — Nie chcia­łam być eks­ko­mu­ni­ko­wa­na, ale pod­ję­łam takie a nie inne decy­zje — mówi Hef­fer­nan i doda­je, że w jej opi­nii, mimo papie­skich potę­pień, wciąż pozo­sta­je w Koście­le kato­lic­kim. Ks. Hef­fer­nan była jed­ną […]


Ks. Judith Hef­fer­nan nigdy w trak­cie odpra­wia­nia mszy świę­tej nie myśli o tym, że jest eks­ko­mu­ni­ko­wa­na. Mimo papie­skie­go sprze­ci­wu spra­wu­je ona kato­lic­kie obrząd­ki od 23 lat, kie­dy pewien jezu­ita wyświę­cił ją w jej wspól­no­cie — Com­mu­ni­ty of the Chri­stian Spi­rit w Fila­del­fii.

- Nie chcia­łam być eks­ko­mu­ni­ko­wa­na, ale pod­ję­łam takie a nie inne decy­zje — mówi Hef­fer­nan i doda­je, że w jej opi­nii, mimo papie­skich potę­pień, wciąż pozo­sta­je w Koście­le kato­lic­kim.


Ks. Hef­fer­nan była jed­ną z kil­ku kobiet-kapła­nek kato­lic­kich, któ­re wzię­ły udział w spo­tka­niu pro­mu­ją­cym świę­ce­nia kapłań­skie dla kobiet, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ło Southe­astern Pen­n­sy­lva­nia Wome­n’s Ordi­na­tion Con­fe­ren­ce. W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 200 osób.


Archi­de­ce­zja fila­del­fij­ska nie chcia­ła komen­to­wać tych wyda­rzeń.


Więk­szość uczest­ni­czek spo­tka­nia, któ­re przy­ję­ły już świę­ce­nia jest eks­ko­mu­ni­ko­wa­nych. Tak jest z ks. Idą Raming, teo­loż­ką nie­miec­ką, któ­ra przy­ję­ła świę­ce­nia na stat­ku na rze­cze pomię­dzy Niem­ca­mi a Austrią. Waty­kan od razu zaka­zał im spra­wo­wa­nia sakra­men­tów, a póź­niej eks­ko­mu­ni­ko­wał uczest­nicz­ki tego wyda­rze­nia.


Mimo potę­pie­nia Raming uwa­ża, że jej świę­ce­nia były pierw­szym kro­kiem na dro­dze do zmia­ny pra­wa kano­nicz­ne­go zaka­zu­ją­ce­go świę­ceń kobiet.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.