Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kirk: Niepodległa Szkocja powinna być monarchią


Kościół Szko­cji włą­czył się do deba­ty nt. kształ­tu pań­stwa po przy­szło­rocz­nym refe­ren­dum, w któ­rym Szko­ci wybie­rać będą mię­dzy pozo­sta­niem w struk­tu­rach Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa, a nie­pod­le­gło­ścią. Zda­niem Kir­ku jesz­cze przed refe­ren­dum spo­łe­czeń­stwo powin­no poznać pro­jekt kon­sty­tu­cji, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła­by w przy­pad­ku ogło­sze­nia nie­pod­le­gło­ści. Kościół jed­no­znacz­nie opo­wie­dział się też za monar­chią. – Kościół Szko­cji ma w swo­ich sze­re­gach zarów­no monar­chi­stów, jak i repu­bli­ka­nów. Jed­nak­że jako całość jed­no­znacz­nie opo­wia­da się za zacho­wa­niem […]


Kościół Szko­cji włą­czył się do deba­ty nt. kształ­tu pań­stwa po przy­szło­rocz­nym refe­ren­dum, w któ­rym Szko­ci wybie­rać będą mię­dzy pozo­sta­niem w struk­tu­rach Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa, a nie­pod­le­gło­ścią. Zda­niem Kir­ku jesz­cze przed refe­ren­dum spo­łe­czeń­stwo powin­no poznać pro­jekt kon­sty­tu­cji, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła­by w przy­pad­ku ogło­sze­nia nie­pod­le­gło­ści. Kościół jed­no­znacz­nie opo­wie­dział się też za monar­chią.

– Kościół Szko­cji ma w swo­ich sze­re­gach zarów­no monar­chi­stów, jak i repu­bli­ka­nów. Jed­nak­że jako całość jed­no­znacz­nie opo­wia­da się za zacho­wa­niem monar­chii – twier­dzi ks. dr Doug Gay z Uni­wer­sy­te­tu w Glas­gow. – Z histo­rycz­ne­go punk­tu widze­nia Kościół stoi na sta­no­wi­sku, że każ­dy monar­cha jest kró­lem bądź kró­lo­wą szkoc­kie­go ludu, a nie naro­du Szko­cji. Monar­cho­wie panu­ją z woli ludu. Kościół opo­wie się za szkoc­ką koro­na­cją aby wska­zać na tę waż­ną rolę monar­chy i aby świę­to­wać uni­kal­ną rela­cję – doda­je.

Ostat­nim monar­chą koro­no­wa­nym w Szko­cji był Karol II. Uro­czy­stość mia­ła miej­sce w 1651 r. w Sco­ne Pala­ce w Per­th­shi­re. Zgod­nie z tra­dy­cją począw­szy od kró­la Ken­ne­tha I (810–858 r.) wszy­scy monar­cho­wie Szko­cji, a następ­nie Szko­cji i Anglii, koro­no­wa­ni byli na tzw. Kamie­niu Prze­zna­cze­nia.  W 1296 r. Sto­ne of Desti­ny został wywie­zio­ny do Anglii. Pod naci­skiem nacjo­na­li­stów został zwró­co­ny Szko­cji w 1996 r. Dziś, wraz ze szkoc­ki­mi rega­lia­mi, moż­na go obej­rzeć na zam­ku w Edyn­bur­gu.

W spe­cjal­nym rapor­cie trzy rady dzia­ła­ją­ce w struk­tu­rach Kościo­ła Szko­cji (Church and Socie­ty Coun­cil, Com­mit­tee on Ecu­me­ni­cal Rela­tions oraz Legal Questions Com­mit­tee) wezwa­ły do przy­go­to­wa­nia i zapre­zen­to­wa­nia pro­jek­tu usta­wy zasad­ni­czej, jaka funk­cjo­no­wa­ła­by w przy­pad­ku ogło­sze­nia przez Szko­cję nie­pod­le­gło­ści.  Treść rapor­tu będzie dys­ku­to­wa­na pod­czas tego­rocz­nych obrad Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kir­ku.

Szkoc­kie refe­ren­dum nie­pod­le­gło­ścio­we odbę­dzie się we wrze­śniu 2014 r.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.