Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kirk przynaje się do “historycznej nietolerancji” wobec homoseksualistów


Obra­du­ją­ce w Edyn­bur­gu Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła Szko­cji przy­ję­ło raport jed­nej z komi­sji teo­lo­gicz­nych, w któ­rym przy­zna­no, że Kościół jest win­ny “histo­rycz­nej nie­to­le­ran­cji wobec osób homo­sek­su­al­nych.” Raport komi­sji przy­po­mi­na, że tego typu dys­kry­mi­na­cja jest podob­na do dys­kry­mi­na­cji raso­wej czy płcio­wej, do któ­rej Kościół się już przy­znał wcze­śniej i któ­ra nie pod­le­ga obe­nie dys­ku­sji. W dość dłu­gim rapor­cie i bazu­jąc na podob­nym rapor­cie z 1994 roku, a tak­że na spo­tka­niach z duchow­ny­mi i świec­ki­mi, komi­sja […]


Obra­du­ją­ce w Edyn­bur­gu Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła Szko­cji przy­ję­ło raport jed­nej z komi­sji teo­lo­gicz­nych, w któ­rym przy­zna­no, że Kościół jest win­ny “histo­rycz­nej nie­to­le­ran­cji wobec osób homo­sek­su­al­nych.”

Raport komi­sji przy­po­mi­na, że tego typu dys­kry­mi­na­cja jest podob­na do dys­kry­mi­na­cji raso­wej czy płcio­wej, do któ­rej Kościół się już przy­znał wcze­śniej i któ­ra nie pod­le­ga obe­nie dys­ku­sji.


W dość dłu­gim rapor­cie i bazu­jąc na podob­nym rapor­cie z 1994 roku, a tak­że na spo­tka­niach z duchow­ny­mi i świec­ki­mi, komi­sja przy­na­ła, że obec­nie Kościół osią­gnął kon­sen­sus co do nastę­pu­ją­cych kwe­stii:- nie ma żad­nej sprzecz­no­ści w byciu chrze­ści­ja­ni­nem i oso­bą homo­sek­su­al­ną;- nie ma żad­nych teo­lo­gicz­nych powo­dów by oso­bom homo­se­sku­al­nym odma­wiać dostę­pu do sakra­men­tów czy urzę­dów kościel­nych- Kościół powi­nien się prze­ciw­sta­wiać z całą mocą dys­kry­mi­na­cji osób homo­sek­su­al­nych w życiu spo­łecz­nym i publicz­nym.


Raport przy­na­je jed­nak, że pew­ne kwe­stie pozo­sta­ją nadal spor­ne:


- Czy moż­na dopu­ścić do urzę­dów kościel­nych oso­by homo­sek­su­al­ne reali­zu­ją­ce swo­ją orien­ta­cję sek­su­al­ną?- Czy Kościół powi­nien wspie­rać sta­bil­ne związ­ki jed­no­pł­cio­we poprzez upo­waż­nie­nie odpo­wied­niej litur­gii bądź wyro­bie­nie nowej?


Komi­sja pod­kre­śla, że dia­log ten jest potrzeb­ny i nie­zbęd­ny i chrze­ści­ja­nie win­ni roz­ma­wiać ze sobą i wsłu­chi­wać się w gło­sy innych, a nie wymu­szać swo­je sta­no­wi­sko na sumie­niach osób o innych prze­ko­na­niach.


Raport Komi­scji Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne przy­ję­ło bez więk­szych pro­ble­mów i debat. Jed­no­cze­śnie Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne nie gło­so­wa­ło ponow­nie nad kwe­stią swo­bo­dy pasto­rów w bło­go­sła­wie­niu związ­ków jed­no­pł­cio­wych, gdyż pre­zbi­te­ra­ty odrzu­ci­ły tę pro­po­zy­cję sto­sun­kiem 2/3 gło­sów.


Kościół Szko­cji (Kirk) jest naro­do­wym Kościo­łem Szko­cji o tra­dy­cji refor­mo­wa­nej. Do związ­ków z nim przy­na­je się ponad 60% Szko­tów. Zgor­ma­dze­nie Gene­ral­ne jest naj­wyż­szym orga­nem decy­zyj­nym Kościo­ła, obra­du­ją­cym raz na rok.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.