Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kłamstwo oświęcimskie po katolicku


Stwier­dze­nie bra­zy­lij­skie­go arcy­bi­sku­pa Dadeu­sa Gring­sa z Por­to Ale­gre, że to chrze­ści­ja­nie byli rze­czy­wi­sty­mi ofia­ra­mi Holo­cau­stu wywo­ła­ło gorą­ce pro­te­sty wspól­no­ty żydow­skiej w Bra­zy­lii. Oświad­cze­nie kato­lic­kie­go hie­rar­chy zosta­ło wyda­ne dwa lata temu, ale teraz przy­po­mnia­no je w inter­ne­cie. Arcy­bi­skup stwier­dził, że w rze­czy­wi­sto­ści był tyl­ko milion żydow­skich ofiar Holo­cau­stu (histo­ry­cy pod­kre­śla­ją, że było ich 6 milio­nów) oraz, że to chrze­ści­ja­nie byli jego praw­dzi­wy­mi ofia­ra­mi. — Oświad­cze­nie arcy­bi­sku­pa nie tyl­ko obra­ża wspól­no­tę […]


Stwier­dze­nie bra­zy­lij­skie­go arcy­bi­sku­pa Dadeu­sa Gring­sa z Por­to Ale­gre, że to chrze­ści­ja­nie byli rze­czy­wi­sty­mi ofia­ra­mi Holo­cau­stu wywo­ła­ło gorą­ce pro­te­sty wspól­no­ty żydow­skiej w Bra­zy­lii. Oświad­cze­nie kato­lic­kie­go hie­rar­chy zosta­ło wyda­ne dwa lata temu, ale teraz przy­po­mnia­no je w inter­ne­cie.

Arcy­bi­skup stwier­dził, że w rze­czy­wi­sto­ści był tyl­ko milion żydow­skich ofiar Holo­cau­stu (histo­ry­cy pod­kre­śla­ją, że było ich 6 milio­nów) oraz, że to chrze­ści­ja­nie byli jego praw­dzi­wy­mi ofia­ra­mi. — Oświad­cze­nie arcy­bi­sku­pa nie tyl­ko obra­ża wspól­no­tę żydow­ską, ale tak­że zbio­ro­we sumie­nie wszyst­kich ludzi, któ­rzy robią wszyst­ko, aby nigdy nie doszło już do form prze­śla­do­wań reli­gij­nych porów­ny­wal­nych z Holo­cau­stem — napi­sał w spe­cjal­nym liście zwierzch­nik wspól­no­ty żydow­skiej w Sao Pau­lo rabin Hen­ry Sobel. Amba­sa­dor Izra­ela w Bra­zy­li zło­żył skar­gę na arcy­bi­sku­pa na ręce nun­cju­sza apo­stol­skie­go.


Spraw­ca zamie­sza­nia, abp Grings jest zaś zdzi­wio­ny afe­rą, jaką wywo­ła­ły jego nie­praw­dzi­we stwier­dze­nia. — Arty­kuł napi­sa­łem dwa lata temu, a afe­ra wybu­chła dopie­ro teraz — napi­sał w liście do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Bra­zy­lii.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.