Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Koptowie mają papieża! Tawadros II!


Na papie­skim tro­nie Alek­san­drii zasią­dzie biskup Tawa­dros. Jego imię zosta­ło wylo­so­wa­ne spo­śród trzech kan­dy­da­tów przez chłop­ca z opa­ską na oczach. Cere­mo­nia mia­ła miej­sce w kate­drze św. Mar­ka w Kairze. Cere­mo­nię wybo­ru papie­ża pro­wa­dził biskup Pacho­mius. Imio­na kan­dy­da­tów zosta­ły umiesz­czo­ne na kart­kach papie­ru o takim samym roz­mia­rze. Następ­nie każ­da z nich zosta­ła umiesz­czo­na w krysz­ta­ło­wej kuli zaplom­bo­wa­nej woskiem. Kule umiesz­czo­no w naczy­niu, z któ­re­go wyzna­czo­ny chło­piec wylo­so­wał jed­ną. Kop­to­wie […]


Na papie­skim tro­nie Alek­san­drii zasią­dzie biskup Tawa­dros. Jego imię zosta­ło wylo­so­wa­ne spo­śród trzech kan­dy­da­tów przez chłop­ca z opa­ską na oczach. Cere­mo­nia mia­ła miej­sce w kate­drze św. Mar­ka w Kairze.

Cere­mo­nię wybo­ru papie­ża pro­wa­dził biskup Pacho­mius. Imio­na kan­dy­da­tów zosta­ły umiesz­czo­ne na kart­kach papie­ru o takim samym roz­mia­rze. Następ­nie każ­da z nich zosta­ła umiesz­czo­na w krysz­ta­ło­wej kuli zaplom­bo­wa­nej woskiem. Kule umiesz­czo­no w naczy­niu, z któ­re­go wyzna­czo­ny chło­piec wylo­so­wał jed­ną. Kop­to­wie pod­kre­śla­ją, że taki spo­sób wyzna­cza­nia papie­ża skła­da cały pro­ces w ręce Boga.

Nowo wybra­ny papież kop­tyj­ski stu­dio­wał w Wiel­kiej Bry­ta­nii. BBC pod­kre­śla, że jest oso­bą mają­cą boga­te doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu. Jed­no­cze­śnie pod­kre­śla­ją, że po nowym lide­rze egip­skich chrze­ści­jan nie powin­ni­śmy się spo­dzie­wać rady­kal­nych zmian w Koście­le kop­tyj­skim.

Kop­to­wie są naj­licz­niej­szą mniej­szo­ścią reli­gij­ną w Egip­cie. Na całym świe­cie Kościół kop­tyj­ski liczy ponad 11 mln wier­nych.

Nowy papież zosta­nie intro­ni­zo­wa­ny 18 listo­pa­da. Poprzed­ni papież, Sze­nu­da III, zmarł w mar­cu br.

: : BBC: Fil­mik z wybo­ru papie­ża

: : Maga­zyn SR: Kościo­ły kop­tyj­skie w Egip­cie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.