Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kościół dzieli partie polityczne


Trój­par­tyj­nej koali­cji rzą­dzą­cej Kró­le­stwem Nor­we­gii gro­zi wewnętrz­ny spór. Kością nie­zgo­dy jest ewen­tu­al­na sepa­ra­cja Kościo­ła Nor­we­gii (Nor­ske Kir­ke) od pań­stwa. Par­tia Cen­trum jest za zacho­wa­niem sta­tus quo. W podob­nym tonie wypo­wia­da­ją się przed­sta­wi­cie­le Par­tii Pra­cy. Nato­miast za sepa­ra­cją struk­tur kościel­nych od pań­stwo­wych opo­wia­da się Par­tia Socja­li­stycz­no-Lewi­co­wa.Aslaug Haga, lider cen­try­stów, uwa­ża, że indy­wi­du­al­ne człon­ko­stwo w Koście­le “powin­no się zaczy­nać wraz ze schry­stia­ni­zo­wa­niem czło­wie­ka i nie zale­żeć od gru­bo­ści […]


Trój­par­tyj­nej koali­cji rzą­dzą­cej Kró­le­stwem Nor­we­gii gro­zi wewnętrz­ny spór. Kością nie­zgo­dy jest ewen­tu­al­na sepa­ra­cja Kościo­ła Nor­we­gii (Nor­ske Kir­ke) od pań­stwa. Par­tia Cen­trum jest za zacho­wa­niem sta­tus quo. W podob­nym tonie wypo­wia­da­ją się przed­sta­wi­cie­le Par­tii Pra­cy. Nato­miast za sepa­ra­cją struk­tur kościel­nych od pań­stwo­wych opo­wia­da się Par­tia Socja­li­stycz­no-Lewi­co­wa.

Aslaug Haga, lider cen­try­stów, uwa­ża, że indy­wi­du­al­ne człon­ko­stwo w Koście­le “powin­no się zaczy­nać wraz ze schry­stia­ni­zo­wa­niem czło­wie­ka i nie zale­żeć od gru­bo­ści port­fe­la”. Zda­niem Hagi licz­ba wier­nych może gwał­tow­nie stop­nieć, jeśli będzie zale­ża­ła od pła­ce­nia podat­ków.


Lide­rzy Par­tii Socja­li­stycz­no-Lewi­co­wej zde­cy­do­wa­nie popie­ra­ją sepa­ra­cję nawet w sytu­acji, w któ­rej pomysł ten nie otrzy­ma popar­cia w refe­ren­dum.


Trond Giske (Par­tia Pra­cy), mini­ster ds. kościel­nych, nie zajął jed­no­znacz­ne­go sta­no­wi­ska, jed­nak pod­czas otwar­cia obrad Kir­ke­møtet, naj­wyż­szej wła­dzy Kościo­ła, bar­dzo cie­pło wypo­wia­dał się o obec­nym sys­te­mie.


:: Ekumenizm.pl: Kościół Nor­we­gii deba­tu­je nad oddzie­le­niem się od pań­stwa

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.