Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Kościół Szkocji vs. cukrzyca


Ks. She­ilagh Kesting, mode­ra­tor Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji (Church of Sco­tland, Kirk) weź­mie udział w akcji mają­cej uświa­do­mić ludziom powa­gę zagro­że­nia, jakim w XXI wie­ku jest cukrzy­ca. — Jestem szczę­śli­wa, że mogę wziąć udział w tej akcji — stwier­dzi­ła ks. Kesting. — Wie­le osób nie zda­je sobie spra­wy, że ma cukrzy­cę. Będę ich zachę­ca­ła, żeby wzię­li udział w akcji i zmie­rzy­li sobie poziom cukru we krwi — doda­ła. W ramach akcji Dia­be­tes UK Measu­re […]


Ks. She­ilagh Kesting, mode­ra­tor Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji (Church of Sco­tland, Kirk) weź­mie udział w akcji mają­cej uświa­do­mić ludziom powa­gę zagro­że­nia, jakim w XXI wie­ku jest cukrzy­ca. — Jestem szczę­śli­wa, że mogę wziąć udział w tej akcji — stwier­dzi­ła ks. Kesting. — Wie­le osób nie zda­je sobie spra­wy, że ma cukrzy­cę. Będę ich zachę­ca­ła, żeby wzię­li udział w akcji i zmie­rzy­li sobie poziom cukru we krwi — doda­ła.

W ramach akcji Dia­be­tes UK Measu­re Up Road­show auto­bus z per­so­ne­lem medycz­nym odwie­dzi 21 bry­tyj­skich miast. W każ­dym z nich bia­ły per­so­nel auto­bu­su będzie za dar­mo prze­pro­wa­dzał pomiar cukru we krwi. Sza­cu­je się, że oko­ło 750 tys. Bry­tyj­czy­ków jest cho­rych, ale o tym nie wie.

W 1989 roku cukrzy­ca zosta­ła uzna­na przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia (WHO) za cho­ro­bę spo­łecz­ną. W Pol­sce cier­pi na nią ok. 1,5 do 2 mln ludzi, spo­śród któ­rych ok. 300 tys. żyje dzię­ki codzien­nym zastrzy­kom insu­li­ny.

Cukrzy­ca powo­du­je inwa­lidz­two i bar­dzo czę­sto przed­wcze­sną śmierć w wyni­ku powi­kłaą. Jest naj­częst­szą przy­czy­ną śle­po­ty, schył­ko­wej cho­ro­by nerek, a tak­że cho­rób ser­ca, uda­ru mózgu czy zgo­rze­li sto­py. 90 proc. dia­be­ty­ków cho­ru­je na cukrzy­cę typu dru­gie­go (insu­li­no­nie­za­le­że­ną), a duża część spo­śród nich (ok. 50 proc.) nie wie o swo­jej cho­ro­bie. WHO prze­wi­du­je wzrost licz­by zacho­ro­wań do 2025 roku o 122 proc. (!), co daje zatrwa­ża­ją­cą licz­bę cho­rych – ponad 4 mln Pola­ków i ok. 300 mln ludzi na całym świe­cie.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.