Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Ks. Ishmael Noko: Zakończcie okupację Ziemi Świętej


- To, że jed­na gałąź Abra­ha­mo­wej rodzi­ny oku­pu­je część Zie­mi Świę­tej jest prze­ciw­ko obiet­ni­cy, jaką Bóg poczy­nił dając zie­mię dzie­ciom Abra­ha­ma — stwier­dził ks. Ish­ma­el Noko, sekre­tarz gene­ral­ny Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej w związ­ku z 40. rocz­ni­cą wybu­chu woj­ny sze­ścio­dnio­wej. — To czas, aby człon­ko­wie Domu Abra­ha­ma, Izra­eli­ci i Pale­styń­czy­cy; Żydzi, muzuł­ma­nie i chrze­ści­ja­nie, dostrze­gli w sobie nawza­jem sio­stry i bra­ci, by zapo­biec instru­men­ta­li­za­cji świę­tych pism do celów poli­tycz­nych […]


- To, że jed­na gałąź Abra­ha­mo­wej rodzi­ny oku­pu­je część Zie­mi Świę­tej jest prze­ciw­ko obiet­ni­cy, jaką Bóg poczy­nił dając zie­mię dzie­ciom Abra­ha­ma — stwier­dził ks. Ish­ma­el Noko, sekre­tarz gene­ral­ny Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej w związ­ku z 40. rocz­ni­cą wybu­chu woj­ny sze­ścio­dnio­wej. — To czas, aby człon­ko­wie Domu Abra­ha­ma, Izra­eli­ci i Pale­styń­czy­cy; Żydzi, muzuł­ma­nie i chrze­ści­ja­nie, dostrze­gli w sobie nawza­jem sio­stry i bra­ci, by zapo­biec instru­men­ta­li­za­cji świę­tych pism do celów poli­tycz­nych — dodał.

Zda­niem księ­dza Noko, po 40 latach, jakie minę­ły od woj­ny, nad­szedł czas na zakoń­cze­nie kon­flik­tu. — Zaprze­sta­nie oku­pa­cji musi nastą­pić dla dobra oby­dwu naro­dów, dla marze­nia o dwóch pań­stwach ist­nie­ją­cych obok sie­bie — stwier­dził.

- Prze­moc i cier­pie­nie zwią­za­ne z oku­pa­cją to gorz­ki spa­dek po mili­tar­nym trium­fie Izra­ela 40 lat temu. (…) Ta sytu­acja wbi­ja klin mię­dzy Żydów i muzuł­ma­nów w Zie­mi Świę­tej i na całym świe­cie. Zagra­ża też przy­szło­ści chrze­ści­jan w zie­mi, w któ­rej naro­dził się Chry­stus — powie­dział ks. Noko.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.