Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Mariawici świętowali w Gniazdowie


Uro­czy­stość patro­nal­na św. Marii Mag­da­le­ny (22 lip­ca) w maria­wic­kiej para­fii w Gniaz­do­wie zgro­ma­dzi­ła na Mszy Świę­tej nie tyl­ko para­fian, ale tak­że i wier­nych przy­by­łych z sąsied­nich ośrod­ków maria­wic­kich, jak rów­nież z Zie­mi Łódz­kiej. Uro­czy­stej sumie prze­wod­ni­czył bp. M. Ludwik Jabłoń­ski w asy­ście kapła­nów M. Ber­nar­da Kubic­kie­go (Lip­ka), M. Szcze­pa­na Orze­chow­skie­go (Dobra), M. Anto­nie­go Sta­ro­szyń­skie­go (Sosno­wiec) oraz pro­bosz­cza para­fii – M. Łady­sła­wa Rataj­czy­ka. Postać patron­ki para­fii zosta­ła […]


Uro­czy­stość patro­nal­na św. Marii Mag­da­le­ny (22 lip­ca) w maria­wic­kiej para­fii w Gniaz­do­wie zgro­ma­dzi­ła na Mszy Świę­tej nie tyl­ko para­fian, ale tak­że i wier­nych przy­by­łych z sąsied­nich ośrod­ków maria­wic­kich, jak rów­nież z Zie­mi Łódz­kiej. Uro­czy­stej sumie prze­wod­ni­czył bp. M. Ludwik Jabłoń­ski w asy­ście kapła­nów M. Ber­nar­da Kubic­kie­go (Lip­ka), M. Szcze­pa­na Orze­chow­skie­go (Dobra), M. Anto­nie­go Sta­ro­szyń­skie­go (Sosno­wiec) oraz pro­bosz­cza para­fii – M. Łady­sła­wa Rataj­czy­ka.

Postać patron­ki para­fii zosta­ła przed­sta­wio­na przez kazno­dzie­ję – o. M. Szcze­pa­na Orze­chow­skie­go – jako czło­wie­ka, na któ­re­go dro­dze sta­je Chry­stus Pan. Jej wewnętrz­na prze­mia­na była owo­cem odpo­wie­dzi na wezwa­nie, któ­re skie­ro­wał do niej Bóg. Do słów kazno­dziei nawią­zał o.bp Ludwik Jabłoń­ski w nauce po Ostat­niej Ewan­ge­lii. Moty­wem prze­wod­nim nauki było Miło­sier­dzie Boże: Chry­stus otwie­rał i otwie­ra Swo­je Ser­ce dla każ­de­go grzesz­ni­ka, bo Bóg nie chce śmier­ci jego, ale żeby się nawró­cił i miał żywot.Dla­te­go też dał świa­tu Miło­sier­dzie Swo­je: jako ostat­ni ratu­nek dla giną­ce­go w grze­chach świa­ta cześć Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i nie­usta­ją­ca pomoc Maryi Pan­ny. U Pana jest Miło­sier­dzi i u Nie­go obfi­te Zba­wie­nie. Jeśli pra­gnie nam wody idzie­my do źró­dła. Dla maria­wi­tów tym źró­dłem jest Eucha­ry­stia.


Po nauce bisku­pa pro­boszcz para­fii poin­for­mo­wał wier­nych o wybo­rze dotych­cza­so­we­go bisku­pa die­ce­zji ślą­sko-łódz­kiej, o. bp M. Ludwi­ka Jabłoń­skie­go, na urząd Bisku­pa Naczel­ne­go Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów. Jed­no­cze­śnie Msza Świę­ta w Gniaz­dow­skiej para­fii była pierw­szą uro­czy­stą litur­gią bp. Jabłoń­skie­go jako zwierzch­ni­ka Kościo­ła. W jego też inten­cji modlo­no się pod­czas litur­gii. Msza Świę­ta zakoń­czy­ła się pro­ce­sją, któ­rą popro­wa­dził o. M. Ber­nard Kubic­ki. Przed wej­ściem pro­ce­sji do świą­ty­ni kapłan zain­to­no­wał Cie­bie Boga chwa­li­my, zaś po bło­go­sła­wień­stwie Prze­naj­święt­szym Sakra­men­tem odśpie­wa­no modli­twę wsta­wien­ni­czą za para­fię w Gniaz­do­wie oraz nowo wybra­ne­go Bisku­pa Naczel­ne­go. Uro­czy­sto­ści para­fial­ne zakoń­czy­ły nie­szpo­ry odpra­wio­ne przez o. M. Anto­nie­go Sta­ro­szyń­skie­go.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.