Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Megakościoły opuszczają PCUSA


W cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy co naj­mniej trzy mega kościo­ły liczą­ce w sumie oko­ło 4000 człon­ków posta­no­wi­ły opu­ścić Pre­zbi­te­riań­ski Kościół USA (PCUSA) i przy­łą­czyć się do ultra­kon­ser­wa­tyw­ne­go Ewan­ge­li­kal­ne­go Kościo­ła Pre­zbi­te­riań­skie­go (EPC). Decy­zją władz kościel­nych, po speł­nie­niu pew­nych wymo­gów zatrzy­ma­ją one swo­ją wła­snośćSto­sun­kiem gło­sów 951 za, 93 prze­ciw Memo­rial Park Pres­by­te­rian Church zade­cy­do­wał o opusz­cze­niu PCUSA i przy­łą­cze­niu się do EPC w ramach gru­py “New Wine­skins”. […]


W cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy co naj­mniej trzy mega kościo­ły liczą­ce w sumie oko­ło 4000 człon­ków posta­no­wi­ły opu­ścić Pre­zbi­te­riań­ski Kościół USA (PCUSA) i przy­łą­czyć się do ultra­kon­ser­wa­tyw­ne­go Ewan­ge­li­kal­ne­go Kościo­ła Pre­zbi­te­riań­skie­go (EPC). Decy­zją władz kościel­nych, po speł­nie­niu pew­nych wymo­gów zatrzy­ma­ją one swo­ją wła­sność

Sto­sun­kiem gło­sów 951 za, 93 prze­ciw Memo­rial Park Pres­by­te­rian Church zade­cy­do­wał o opusz­cze­niu PCUSA i przy­łą­cze­niu się do EPC w ramach gru­py “New Wine­skins”. Para­fia uzna­ła, że nie może dla­ej trwać w PCUSA, po decy­zjach ostat­nie­go Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go. Pre­zbi­te­rat Pit­ts­bur­ga, któ­re­mu dotych­czas pode­lga­ła para­fia, powie­dział, że teraz roz­pocz­ną się nego­cja­cje na temat mająt­ku para­fuu. Nie­co wcze­śniej, ten sam pre­zbi­te­rat pozwo­lił na odje­ście para­fii Bever­ly Heights Pres­by­te­rian Church do EPC, któ­ra mogła zatrzy­mać swój mają­tek para­fial­ny, w zamian za kwo­tę 250,000 płat­ną w ratach przez 10 lat.


Kil­ka tygo­dni wcze­śniej liczą­ca ponad 1800 człon­ków Signal Moun­ta­in Pres­by­te­rian Church opu­ści­ła pre­zbi­te­rat Ten­nes­sey rów­nież do EPC. Tam­tej­szy pre­zbi­te­rat pozwo­lił jej na zatrzy­ma­nie mająt­ku pod warun­kiem zapła­ce­nia 2,5 milio­na dola­rów.


Wszyst­kie trzy para­fie od lat dystan­so­wa­ły się od poczy­nań PCUSA i nie pła­ci­ły kościel­nych opłat. Sza­cu­je się, że w cią­gu naj­bliż­sze­go roku do EPC odej­dzie oko­ło 100 para­fii, skon­flik­to­wa­nych z PCUSA.


:: EAI Ekumenizm.pl Pre­zbie­tria­nie prze­cho­dzą

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.