Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Nabożeństwo w rytmie reggae


Angli­ka­nów z Jamaj­ki cze­ka muzycz­na rewo­lu­cja. Już nie­dłu­go w ich śpiew­ni­kach znaj­dą się pio­sen­ki Boba Mar­leya i Pete­ra Tosha — dwóch naj­więk­szych muzy­ków reg­gae. Już teraz wia­do­mo, że kan­cjo­nał będzie zawie­rał utwo­ry “One Love” i “Psalm 27”. Hie­rar­cho­wie Kościo­ła na Jama­ice i Kaj­ma­nach w Pro­win­cji Indii Zachod­nich zde­cy­do­wa­li się wzbo­ga­cić śpiew­nik pio­sen­ka­mi Mar­leya i Tosha mimo, że oby­dwaj muzy­cy sły­ne­li z posta­wy anty­ko­ściel­nej. Ks. Ern­le Gor­don pod­kre­śla jed­nak, […]


Angli­ka­nów z Jamaj­ki cze­ka muzycz­na rewo­lu­cja. Już nie­dłu­go w ich śpiew­ni­kach znaj­dą się pio­sen­ki Boba Mar­leya i Pete­ra Tosha — dwóch naj­więk­szych muzy­ków reg­gae. Już teraz wia­do­mo, że kan­cjo­nał będzie zawie­rał utwo­ry “One Love” i “Psalm 27”.

Hie­rar­cho­wie Kościo­ła na Jama­ice i Kaj­ma­nach w Pro­win­cji Indii Zachod­nich zde­cy­do­wa­li się wzbo­ga­cić śpiew­nik pio­sen­ka­mi Mar­leya i Tosha mimo, że oby­dwaj muzy­cy sły­ne­li z posta­wy anty­ko­ściel­nej. Ks. Ern­le Gor­don pod­kre­śla jed­nak, że żaden z nich nie sprze­ci­wiał się Bogu i reli­gii.

W zamie­rze­niach auto­rów, nowy śpiew­nik ma łączyć tra­dy­cyj­ną muzy­kę kościel­ną z muzy­ką reg­gae.

Ekumenizm.pl: U2Charist — nabo­żeń­stwo w ryt­mie roc­kaEkumenizm.pl: Roz­mo­wa z ks. Paige Miche­le Bla­ir

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.