Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Największy, jubileuszowy synod UCC


Ponad 7000 uczest­ni­ków, a może nawet i ponad 10 000 zgro­ma­dzi tego­rocz­ny Synod Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Chry­stu­sa (UCC) w Hart­ford w sta­nie Con­ne­ti­cut. Odbę­dzie się on w tym samym mie­ście w któ­rym 50 lat temu doszło do powsta­nia tego Kościo­ła.W 1957 roku po dłu­gich nego­cja­cjach doszło do zjed­no­cze­nia Ewan­ge­lic­kie­go i Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła w Ame­ry­ce oraz Kon­gre­ga­cjo­nal­nych Chrze­ści­jań­skich Kościo­łów, sku­pia­ją­cych Kościo­ły zało­żo­ne przez pury­tań­skich Ojców Piel­grzy­mów. Z oka­zji Syno­du na jego obra­dy przy­bę­dzie wie­lu […]


Ponad 7000 uczest­ni­ków, a może nawet i ponad 10 000 zgro­ma­dzi tego­rocz­ny Synod Zjed­no­czo­ne­go Kościo­ła Chry­stu­sa (UCC) w Hart­ford w sta­nie Con­ne­ti­cut. Odbę­dzie się on w tym samym mie­ście w któ­rym 50 lat temu doszło do powsta­nia tego Kościo­ła.

W 1957 roku po dłu­gich nego­cja­cjach doszło do zjed­no­cze­nia Ewan­ge­lic­kie­go i Refor­mo­wa­ne­go Kościo­ła w Ame­ry­ce oraz Kon­gre­ga­cjo­nal­nych Chrze­ści­jań­skich Kościo­łów, sku­pia­ją­cych Kościo­ły zało­żo­ne przez pury­tań­skich Ojców Piel­grzy­mów.


Z oka­zji Syno­du na jego obra­dy przy­bę­dzie wie­lu eku­me­nicz­nych gości z innych kościo­łów i reli­gii, a tak­że kan­dy­dat na pre­zy­den­ta USA Barack Oba­ma (sam czło­nek UCC). W prze­ci­wień­stwie do poprzed­nie­go syno­du, któ­ry jako pierw­szy w USA wezwał wła­dze USA do lega­li­za­cji mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych, obec­ny synod jest uwa­ża­ny za spo­koj­ny i nie­kon­tro­wer­syj­ny i sku­pi się zapew­ne na świę­to­wa­niu boga­te­go dzie­dzic­twa UCC. Z tej oka­zji powsta­ła spe­cjal­na stro­na, gdzie moż­na się dowie­dzieć wię­cej o histo­rii UCC w Con­nec­ti­cut.


:: Infor­ma­cje o UCC w ser­wi­sie EAI


:: Jed­no­ta: Zjed­nocz­no­ny Kościół Chry­stu­sa

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.