Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Napięcie w Światowej Federacji Luterańskiej


Przed­sta­wi­cie­le Kościo­ła Szwe­cji nie są mile widzia­ni w Etio­pii. W czerw­cu Etiop­ski Kościół Ewan­ge­lic­ki Meka­ne Yesus będzie gospo­da­rzem duże­go kon­gre­su reli­gij­ne­go. Nie chce jed­nak gościć na nim Szwe­dów. Etiop­czy­cy wyco­fa­li swo­je zapro­sze­nie po tym, jak szwedz­cy lute­ra­nie zde­cy­do­wa­li się na bło­go­sła­wie­nie par jed­no­pł­cio­wych. Przy­go­to­wu­jąc kon­gres lide­rzy etiop­skie­go Kościo­ła wysła­li list do Kościo­ła Szwe­cji. Zapy­ta­li w nim o sto­su­nek szwedz­kich lute­ra­nów do homo­sek­su­ali­zmu. Nie otrzy­ma­li satys­fak­cjo­nu­ją­cej ich odpo­wie­dzi. Arcy­bi­skup […]


Przed­sta­wi­cie­le Kościo­ła Szwe­cji nie są mile widzia­ni w Etio­pii. W czerw­cu Etiop­ski Kościół Ewan­ge­lic­ki Meka­ne Yesus będzie gospo­da­rzem duże­go kon­gre­su reli­gij­ne­go. Nie chce jed­nak gościć na nim Szwe­dów. Etiop­czy­cy wyco­fa­li swo­je zapro­sze­nie po tym, jak szwedz­cy lute­ra­nie zde­cy­do­wa­li się na bło­go­sła­wie­nie par jed­no­pł­cio­wych.

Przy­go­to­wu­jąc kon­gres lide­rzy etiop­skie­go Kościo­ła wysła­li list do Kościo­ła Szwe­cji. Zapy­ta­li w nim o sto­su­nek szwedz­kich lute­ra­nów do homo­sek­su­ali­zmu. Nie otrzy­ma­li satys­fak­cjo­nu­ją­cej ich odpo­wie­dzi.

Arcy­bi­skup Anders Wej­ryd, pry­mas Szwe­cji przy­zna­je: “Nie­któ­rzy nie podzie­la­ją nasze­go punk­tu widze­nia na kwe­stie zwią­za­ne z homo­sek­su­ali­zmem”. Na szczę­ście oby­dwa Kościo­ły nie obra­zi­ły się na sie­bie i chcą roz­ma­wiać. Już zapo­wie­dzia­ły dwu­stron­ne spo­tka­nie wyja­śnia­ją­ce spor­ne kwe­stie.

Etiop­ski Kościół Ewan­ge­lic­ki Meka­ne Yesus liczy sobie nie­mal 5 milio­nów wier­nych. Jest jed­nym z naj­li­czeb­niej­szych Kościo­łów Świa­to­wej Fede­ra­cji Lute­rań­skiej.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.