Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Napięte relacje między Kirkiem a Kościołem irlandzkim


Decy­zja Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji, zgod­nie z któ­rą wspól­no­ta zezwo­li­ła na ordy­na­cję osób homo­sek­su­al­nych, moc­no nad­wy­rę­ży­ła 400-let­nie rela­cje Kir­ku z sio­strza­nym Kościo­łem Pre­zbi­te­riań­skim w Irlan­dii. Z jed­nej stro­ny Kościół Szko­cji potwier­dził tra­dy­cyj­ny pogląd afir­mu­ją­cy wier­ność w mał­żeń­stwie rozu­mia­nym jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny oraz celi­bat poza mał­żeń­stwem. Z dru­giej zezwo­lił, aby para­fie mogły zatrud­niać duchow­nych żyją­cych w cywil­nych związ­kach jed­no­pł­cio­wych. Takie posta­wie­nie spra­wy wywo­ła­ło dez­orien­ta­cję […]


Decy­zja Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji, zgod­nie z któ­rą wspól­no­ta zezwo­li­ła na ordy­na­cję osób homo­sek­su­al­nych, moc­no nad­wy­rę­ży­ła 400-let­nie rela­cje Kir­ku z sio­strza­nym Kościo­łem Pre­zbi­te­riań­skim w Irlan­dii.

Z jed­nej stro­ny Kościół Szko­cji potwier­dził tra­dy­cyj­ny pogląd afir­mu­ją­cy wier­ność w mał­żeń­stwie rozu­mia­nym jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny oraz celi­bat poza mał­żeń­stwem. Z dru­giej zezwo­lił, aby para­fie mogły zatrud­niać duchow­nych żyją­cych w cywil­nych związ­kach jed­no­pł­cio­wych. Takie posta­wie­nie spra­wy wywo­ła­ło dez­orien­ta­cję ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych z Irlan­dii. — Sza­nu­ję chęć poszu­ki­wa­nia przez Zgro­ma­dze­nie jed­no­li­te­go sta­no­wi­ska, jed­nak myślę, że brak jed­no­znacz­no­ści spra­wi, że zarów­no wier­ni, jak i oso­by spo­za Kościo­ła będą wąt­pić, jaki jest pogląd Kir­ku na tę waż­ną kwe­stię — komen­tu­je ks. Roy Pat­ton, mode­ra­tor irlandz­kie­go Kościo­ła, któ­ry przy­słu­chi­wał się obra­dom Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kir­ku.

Zda­niem ks. Pat­to­na, choć decy­zje Kościo­ła Szko­cji nie mają prze­ło­że­nia na życie Kościo­ła Pre­zbi­te­riań­skie­go w Irlan­dii, poło­żą się jed­nak cie­niem na dosko­na­łe rela­cje, któ­re od wie­ków pano­wa­ły mię­dzy oby­dwie­ma wspól­no­ta­mi.

Decy­zja wywo­ła­ła wie­le kon­tro­wer­sji w łonie same­go Kir­ku. Kil­ku księ­ży z pre­zbi­te­ra­tu Loch­car­ron i Skye już zapo­wie­dzia­ło, że opu­ści Kościół.

Spra­wa ordy­na­cji homo­sek­su­ali­stów powró­ci pod­czas przy­szło­rocz­nych obrad Zgro­ma­dze­nia Gene­ral­ne­go Kościo­ła Szko­cji.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.