Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Nowa biskup Diecezji Lund


Ks. Antje Jac­ke­lén zosta­ła wybra­na na nowe­go zwierzch­ni­ka histo­rycz­nej Die­ce­zji Lund Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) i zastą­pi na tym sta­no­wi­sku bp Chri­sti­nę Oden­berg. Nowa pani biskup obej­mie swój urząd w kwiet­niu bie­żą­ce­go roku.Biskup-elekt od 2001 roku pra­co­wa­ła jako pro­fe­sor teo­lo­gii sys­te­ma­tycz­nej Lute­rań­skiej Szko­ły Teo­lo­gii w Chi­ca­go. Ordy­no­wa­na w roku 1980 przez 16 lat peł­ni­ła posłu­gę dusz­pa­ster­ską w para­fiach die­ce­zji Uppsa­la i Lund. Stu­dio­wa­ła na uni­wer­sy­te­tach w Tybin­dze, Uppsa­li i Lund. […]


Ks. Antje Jac­ke­lén zosta­ła wybra­na na nowe­go zwierzch­ni­ka histo­rycz­nej Die­ce­zji Lund Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan) i zastą­pi na tym sta­no­wi­sku bp Chri­sti­nę Oden­berg. Nowa pani biskup obej­mie swój urząd w kwiet­niu bie­żą­ce­go roku.

Biskup-elekt od 2001 roku pra­co­wa­ła jako pro­fe­sor teo­lo­gii sys­te­ma­tycz­nej Lute­rań­skiej Szko­ły Teo­lo­gii w Chi­ca­go. Ordy­no­wa­na w roku 1980 przez 16 lat peł­ni­ła posłu­gę dusz­pa­ster­ską w para­fiach die­ce­zji Uppsa­la i Lund. Stu­dio­wa­ła na uni­wer­sy­te­tach w Tybin­dze, Uppsa­li i Lund. Zamęż­na — z ks. Hein­zem Jac­ke­lén posia­da­ją dwie cór­ki.


Die­ce­zja Lund liczy oko­ło 1 milio­na wier­nych sku­pio­nych w 217 para­fiach. Powsta­ła w roku 1060 z tere­nów ówcze­snej duń­skiej Die­ce­zji Roskil­de. W 1104 roku die­ce­zja sta­ła się sie­dzi­bą pry­ma­sa Danii, Nor­we­gii i Szwe­cji. Jed­nak zale­wie 48 lat póź­niej usta­no­wio­no odręb­ne arcy­bi­skup­stwo dla Nor­we­gii, a w 1164 roku dla Szwe­cji (Uppsa­la). W 1658 roku rzą­dy nad Lund i Sca­nią prze­ję­li Szwe­dzi, a arcy­bi­skup­stwo zosta­ło zde­gra­do­wa­ne do ran­gi biskup­stwa.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.