Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Nowy prymas całej Irlandii


Izba Bisku­pów Kościo­ła Irlan­dii (Church of Ire­land) wybra­ła ks. Ala­na Edwi­na Tho­ma­sa Har­pe­ra, dotych­cza­so­we­go bisku­pa Con­nor, nowym arcy­bi­sku­pem Armagh i pry­ma­sem całej Irlan­dii. — Jestem zaszczy­co­ny zaufa­niem pokła­da­nym we mnie i moich przy­ja­cio­łach. Modlę się, aby Bóg pro­wa­dził mnie w wypeł­nia­niu obo­wiąz­ków arcy­bi­sku­pa Armagh — stwier­dził pry­­mas-elekt.- Biskup Har­per jest czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, dużych moż­li­wo­ści i głę­bo­kiej wni­kli­wo­ści pasto­ral­nej. Jestem szczę­śli­wy, że pro­wa­dze­ni przez Ducha Świę­te­go […]


Izba Bisku­pów Kościo­ła Irlan­dii (Church of Ire­land) wybra­ła ks. Ala­na Edwi­na Tho­ma­sa Har­pe­ra, dotych­cza­so­we­go bisku­pa Con­nor, nowym arcy­bi­sku­pem Armagh i pry­ma­sem całej Irlan­dii. — Jestem zaszczy­co­ny zaufa­niem pokła­da­nym we mnie i moich przy­ja­cio­łach. Modlę się, aby Bóg pro­wa­dził mnie w wypeł­nia­niu obo­wiąz­ków arcy­bi­sku­pa Armagh — stwier­dził pry­mas-elekt.

- Biskup Har­per jest czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, dużych moż­li­wo­ści i głę­bo­kiej wni­kli­wo­ści pasto­ral­nej. Jestem szczę­śli­wy, że pro­wa­dze­ni przez Ducha Świę­te­go wybra­li­śmy go na ten urząd — stwier­dził po wybo­rze ks. John Niell, arcy­bi­skup Dubli­na. — Biskup Har­per będzie repre­zen­to­wał Kościół Irlan­dii w Irlan­dii i poza nią z wiel­ką odwa­gą i jed­no­znacz­no­ścią, a pra­ca z nim będzie rado­ścią – dodał.


Arcy­bi­skup-elekt obej­mie swój urząd 2 lute­go bie­żą­ce­go roku. Będzie 104. suk­ce­so­rem opa­tów, bisku­pów i arcy­bi­sku­pów Armagh od cza­sów św. Patry­ka.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.