Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Nowy prymas Irlandii: Nadszedł czas pokoju!


- Nad­szedł czas, by zawie­sze­nie bro­ni prze­kuć w pokój, byśmy kocha­li naszych sąsia­dów i sie­bie samych w taki sam spo­sób — powie­dział ks. Alan Har­per pod­czas piąt­ko­we­go obię­cia urzę­dów arcy­bi­sku­pa Armagh i pry­ma­sa całej Irlan­dii. — Pierw­szym kro­kiem powin­no być popar­cie dla nowych wza­jem­nych kon­tak­tów, któ­re powin­ni­śmy kar­mić bez­wa­run­ko­wą miło­ścią i powszech­nym prze­ba­cze­niem — dodał.


- Nad­szedł czas, by zawie­sze­nie bro­ni prze­kuć w pokój, byśmy kocha­li naszych sąsia­dów i sie­bie samych w taki sam spo­sób — powie­dział ks. Alan Har­per pod­czas piąt­ko­we­go obię­cia urzę­dów arcy­bi­sku­pa Armagh i pry­ma­sa całej Irlan­dii. — Pierw­szym kro­kiem powin­no być popar­cie dla nowych wza­jem­nych kon­tak­tów, któ­re powin­ni­śmy kar­mić bez­wa­run­ko­wą miło­ścią i powszech­nym prze­ba­cze­niem — dodał.

Pod­czas cere­mo­nii obję­cia arcy­bi­sku­pie­go tro­nu Armagh nowy pry­mas Kościo­ła Irlan­dii (Church of Ire­land) przy­po­mniał chrze­ści­ja­nom, że ich życia będą mie­rzo­ne mia­rą słów Jezu­sa o tym, by kochać swo­ich nie­przy­ja­ciół.

Arcy­bi­skup Har­per mówił tak­że o odpo­wie­dzial­no­ści za mię­dzy­ludz­kie kon­tak­ty w Irlan­dii Pół­noc­nej, jaka spo­czy­wa na Kościo­łach: — Kościo­ły jako pierw­sze powin­ny sta­nąć twa­rzą w twarz z grze­cha­mi prze­szło­ści, bel­ką w naszym wła­snym oku, aby być przy­wią­za­nym do czy­nów tak bar­dzo, jak do Sło­wa, by two­rzyć wza­jem­ne rela­cje w Kró­le­stwie.

104. suk­ce­sor opa­tów, bisku­pów i arcy­bi­sku­pów Armagh od cza­sów św. Patry­ka wezwał do jed­no­ści poprzez wyra­ża­nie swo­je fru­stra­cji z powo­du “głę­bo­kich, upo­rczy­wych i trud­nych do ule­cze­nia podzia­łów w Koście­le”. Hie­rar­cha wezwał cały Kościół Irlan­dii, aby ode­grał swą rolę w pro­ce­sie uzdro­wie­nia.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.