Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Ósma luterańska pani ksiądz w Etiopii


30-let­nia ks. Adi­se Itef­fa jest już ósmą kobie­tą pośród duchow­nych Etiop­skie­go Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go Meka­ne Yesus. Nad tym, czy ordy­no­wać nie­wia­sty, etiop­scy lute­ra­nie zasta­na­wia­li się 23 lata. Pierw­szą panią ksiądz ordy­no­wa­no 2 lata temu. Po uro­czy­stej ordy­na­cji troj­ga duchow­nych, księ­ża z oko­licz­nych para­fii cele­bro­wa­li uro­czy­stą Eucha­ry­stię. Już w roku 1973 VIII Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła naka­za­ło roz­po­czę­cie badań nad rolą kobiet w Koście­le. W 1997 r. zde­cy­do­wa­no, […]


30-let­nia ks. Adi­se Itef­fa jest już ósmą kobie­tą pośród duchow­nych Etiop­skie­go Kościo­ła Ewan­ge­lic­kie­go Meka­ne Yesus. Nad tym, czy ordy­no­wać nie­wia­sty, etiop­scy lute­ra­nie zasta­na­wia­li się 23 lata. Pierw­szą panią ksiądz ordy­no­wa­no 2 lata temu.

Po uro­czy­stej ordy­na­cji troj­ga duchow­nych, księ­ża z oko­licz­nych para­fii cele­bro­wa­li uro­czy­stą Eucha­ry­stię.

Już w roku 1973 VIII Zgro­ma­dze­nie Gene­ral­ne Kościo­ła naka­za­ło roz­po­czę­cie badań nad rolą kobiet w Koście­le. W 1997 r. zde­cy­do­wa­no, że “kobie­ty, któ­re powo­ła Bóg i para­fia, któ­re posia­da­ją odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, mogą być ordy­no­wa­ne”. Kościół Ewan­ge­lic­ki Meka­ne Yesus jako pierw­szy Kościół pro­te­stanc­ki w Etio­pii, wyświę­cił kobie­tę na duchow­ne­go.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.