Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Pałac Lambeth: Bp Justin Welby arcybiskupem Canterbury


To już pew­ne! Ks. Justin Welby, biskup Dur­ham, zasią­dzie na sto­li­cy arcy­bi­sku­piej w Can­ter­bu­ry. Pałac Lam­beth wła­śnie ogło­sił nomi­na­cję 105. Pry­ma­sa Całej Anglii. Hie­rar­cha zosta­nie intro­ni­zo­wa­ny 21 mar­ca 2013 r. – To cie­ka­we doświad­cze­nie móc prze­czy­tać o sobie wię­cej, niż sam do tej pory wie­dzia­łem – żar­to­wał po ogło­sze­niu nomi­na­cji przy­szły pry­mas. – Nomi­na­cja jest dla mnie przy­tła­cza­ją­ca i zaska­ku­ją­ca jed­no­cze­śnie. Przy­tła­cza­ją­ca ze wzglę­du na tych wszyst­kich, któ­rzy […]


To już pew­ne! Ks. Justin Welby, biskup Dur­ham, zasią­dzie na sto­li­cy arcy­bi­sku­piej w Can­ter­bu­ry. Pałac Lam­beth wła­śnie ogło­sił nomi­na­cję 105. Pry­ma­sa Całej Anglii. Hie­rar­cha zosta­nie intro­ni­zo­wa­ny 21 mar­ca 2013 r. – To cie­ka­we doświad­cze­nie móc prze­czy­tać o sobie wię­cej, niż sam do tej pory wie­dzia­łem – żar­to­wał po ogło­sze­niu nomi­na­cji przy­szły pry­mas.

– Nomi­na­cja jest dla mnie przy­tła­cza­ją­ca i zaska­ku­ją­ca jed­no­cze­śnie. Przy­tła­cza­ją­ca ze wzglę­du na tych wszyst­kich, któ­rzy wyty­czy­li szla­ki, jaki­mi będę podą­żał i odpo­wie­dzial­ność, jaka się z tym wią­że. Zaska­ku­ją­ca, bo dzie­je się coś, cze­go nigdy się nie spo­dzie­wa­łem – stwier­dził pry­mas-elekt.

Bp Welby ukoń­czył eks­klu­zyw­ną szko­łę śred­nią w Eton. Jest absol­wen­tem Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty. Karie­rę zawo­do­wą roz­po­czął w… prze­my­śle pali­wo­wym. Pra­co­wał dla takich kon­cer­nów, jak fran­cu­ski Elf Aqu­ita­nie czy Enter­pri­se Oil PLC. Na począt­ku lat 80. stra­cił w wypad­ku dziec­ko. Dziś twier­dzi, że to wyda­rze­nie przy­bli­ży­ło jego i jego mał­żon­kę do Boga. Powo­ła­nie poczuł kil­ka lat póź­niej i porzu­cił dobrze płat­ną pra­cę na rzecz służ­by Kościo­ło­wi. W 1992 r. skoń­czył teo­lo­gię i został ordy­no­wa­ny. W 2007 r. został dzie­ka­nem kate­dry w Liver­po­olu, a rok temu został kon­se­kro­wa­ny i wpro­wa­dzo­ny w urząd bisku­pa Dur­ham, czwar­tej w hie­rar­chii waż­no­ści die­ce­zji Kościo­ła Anglii.

Doświad­cze­nie w biz­ne­sie, a tak­że zain­te­re­so­wa­nie zagad­nie­nia­mi etycz­ny­mi spra­wi­ły, że bp Justin Welby był natu­ral­nym kan­dy­da­tem na człon­ka par­la­men­tar­nej komi­sji ds. stan­dar­dów obo­wią­zu­ją­cych w ban­ko­wo­ści. Do komi­sji dołą­czył na począt­ku bie­żą­ce­go roku.

Arcy­bi­skup-nomi­nat dodał: – Naj­więk­szym wyzwa­niem będzie dla mnie podą­ża­nie dro­gą czło­wie­ka, któ­ry jak wie­rzę zosta­nie uzna­ny za jed­ne­go z naj­więk­szych arcy­bi­sku­pów Can­ter­bu­ry, Rowa­na Wil­liam­sa.

– To czło­wiek wie­lu umie­jęt­no­ści, łaski, cier­pli­wo­ści, mądro­ści i humo­ru. Wnie­sie do posłu­gi arcy­bi­sku­piej zarów­no doświad­cze­nie dusz­pa­ster­skie, jak i wyczu­cie mię­dzy­na­ro­do­wych prio­ry­te­tów tak dla Kościo­ła, jak i świa­ta – powie­dział o swo­im następ­cy dr Rowan Wil­liams.

Choć uczęsz­czał do eli­tar­nych szkół, dzi­siej­szy biskup Dur­ham postrze­ga­ny jest jako oso­ba trzy­ma­ją­ca się z dala od bry­tyj­skie­go esta­bli­shemn­tu. Repre­zen­tu­je Low Church, ewan­ge­li­kal­ne skrzy­dło angiel­skie­go Kościo­ła. Jest prag­ma­ty­kiem o umiar­ko­wa­nie kon­ser­wa­tyw­nych poglą­dach. Ucho­dzi za zwo­len­ni­ka tra­dy­cyj­nej poboż­no­ści i litur­gii. Jest też prze­ciw­ni­kiem mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych i wyświę­ca­nia homo­sek­su­ali­stów na bisku­pów. Kon­se­kwent­nie wspie­ra nato­miast kobie­ty-księ­ży w ich dro­dze do urzę­du bisku­pie­go.

Odcho­dzą­cy na eme­ry­tu­rę arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry, spy­ta­ny kil­ka dni temu o radę dla swo­je­go następ­cy odpo­wie­dział – cytu­jąc refor­mo­wa­ne­go teo­lo­ga Kar­la Bar­tha – że nowy arcy­bi­skup powi­nien gło­sić “z Biblią w jed­nej ręce i gaze­tą w dru­giej”. – Cały czas trze­ba się odwo­ły­wać do krzy­ża i pytać: ‘Jak biblij­na wizja czło­wie­czeń­stwa i wspól­no­ty odno­si się do takich współ­cze­snych pro­ble­mów, jak ubó­stwo, nie­do­sta­tek, prze­moc i kon­flikt’ – stwier­dził abp. Wil­liams.

Choć nomi­na­cję ogło­szo­no ofi­cjal­nie dziś, już w minio­ną śro­dę od godzin ran­nych buk­ma­che­rzy nie pozwa­la­li obsta­wiać bp. Welby­’e­go jako poten­cjal­ne­go pry­ma­sa całej Anglii.

Arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry jest ducho­wym zwierzch­ni­kiem 77 mln angli­ka­nów na całym świe­cie.

Fot.: Die­ce­zja Dur­ham Kościo­ła Anglii

: : Ekumenizm.pl: Eko­nom-admi­ni­stra­tor, ale nie pro­rok-teo­log

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.