Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Po wielu latach we Wrocławiu


W nie­dzie­lę, po raz pierw­szy od wie­lu lat odpra­wio­no we Wro­cła­wiu nabo­żeń­stwo dla tam­tej­szych ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych, oraz sym­pa­ty­ków i przy­ja­ciół, korzy­sta­jąc z gościn­no­ści para­fii ewa­n­ge­­li­c­ko-augs­bu­r­skiej św. Krzysz­to­fa. Zebra­na kolek­ta zosta­ła prze­ka­za­na na akcję Pol­ska dla Dar­fu­ru.Nabo­żeń­stwo mia­ło praw­dzi­wie “wspól­no­to­wy” cha­rak­ter. Litur­gię nabo­żeń­stwa pro­wa­dził pastor z Łodzi ks. Sem­ko Koro­za, kaza­nie wygło­sił Kazi­mierz Bem z Yale Divi­ni­ty Scho­ol, na orga­nach grał p. Mar­cin Armań­ski z Kościo­ła Poko­ju w Świd­ni­cy, zaś arię „ […]


W nie­dzie­lę, po raz pierw­szy od wie­lu lat odpra­wio­no we Wro­cła­wiu nabo­żeń­stwo dla tam­tej­szych ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych, oraz sym­pa­ty­ków i przy­ja­ciół, korzy­sta­jąc z gościn­no­ści para­fii ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skiej św. Krzysz­to­fa. Zebra­na kolek­ta zosta­ła prze­ka­za­na na akcję Pol­ska dla Dar­fu­ru.

Nabo­żeń­stwo mia­ło praw­dzi­wie “wspól­no­to­wy” cha­rak­ter. Litur­gię nabo­żeń­stwa pro­wa­dził pastor z Łodzi ks. Sem­ko Koro­za, kaza­nie wygło­sił Kazi­mierz Bem z Yale Divi­ni­ty Scho­ol, na orga­nach grał p. Mar­cin Armań­ski z Kościo­ła Poko­ju w Świd­ni­cy, zaś arię „ How beau­ti­ful…” zaśpie­wa­ła Joan­na Szcze­pan­kie­wicz-Bat­tek. Po nabo­żeń­stwie obec­ni spo­tka­li się przy kawie i cie­ście.


Zgod­nie ze wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi, cała kolek­ta (263,18 PLN) zosta­ła prze­ka­za­na na pomoc uchodź­com w Dar­fu­rze.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.