Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Politycy katoliccy nieposłuszni papieżowi


Jeden z naj­bar­dziej wpły­wo­wych rzym­skich kato­li­ków w admi­ni­stra­cji Busha — Tom­my Thomp­son, sekre­tarz do spraw zdro­wia i spraw spo­łecz­nych, stwier­dził, że mimo iż Sto­li­ca Apo­stol­ska wyda­ła ostat­nio doku­ment doma­ga­ją­cy się od kato­lic­kich poli­ty­ków posłu­szeń­stwa dok­try­nie kato­lic­kiej w doko­ny­wa­nych przez nich wybo­rach, to on sam nie jest w sta­nie wyko­ny­wać swo­jej pra­cy “pole­ga­jąc wyłącz­nie na wykład­niach kato­lic­kich”. — Sta­ram się zawsze, gdy jest to moż­li­we trwać przy nauce Kościo­ła — pod­kre­śla Thomp­son. Ten 61-let­ni […]


Jeden z naj­bar­dziej wpły­wo­wych rzym­skich kato­li­ków w admi­ni­stra­cji Busha — Tom­my Thomp­son, sekre­tarz do spraw zdro­wia i spraw spo­łecz­nych, stwier­dził, że mimo iż Sto­li­ca Apo­stol­ska wyda­ła ostat­nio doku­ment doma­ga­ją­cy się od kato­lic­kich poli­ty­ków posłu­szeń­stwa dok­try­nie kato­lic­kiej w doko­ny­wa­nych przez nich wybo­rach, to on sam nie jest w sta­nie wyko­ny­wać swo­jej pra­cy “pole­ga­jąc wyłącz­nie na wykład­niach kato­lic­kich”.

- Sta­ram się zawsze, gdy jest to moż­li­we trwać przy nauce Kościo­ła — pod­kre­śla Thomp­son. Ten 61-let­ni poli­tyk, były guber­na­tor sta­nu Wiscon­sin dał temu wie­lo­krot­nie wyraz, opo­wia­da­jąc się zde­cy­do­wa­nie prze­ciw­ko abor­cji. Jed­no­cze­śnie w admi­ni­stra­cji Busha był jed­nym z głów­nych zwo­len­ni­ków­ba­dań nad komór­ka­mi embrio­nów, cze­mu Waty­kan jestz­de­cy­do­wa­nie prze­ciw­ny.


Poli­tyk przy­zna­je tak­że, że nie zga­dza się ze sta­no­wi­skiem papie­ża w spra­wie woj­ny w Ira­ku.


Thomp­son prze­by­wał ostat­nio w Rzy­mie, gdzie pod­pi­sy­wał poro­zu­mie­nia z rzą­dem Włoch oraz roz­ma­wiał z dyplo­ma­ta­mi waty­kań­ski­mi w spra­wie udzia­łu Kościo­ła w odbu­do­wie Ira­ku i Afga­ni­sta­nu. To tam roz­ma­wiał z trze­ma kato­lic­ki­mi agen­cja­mi i gaze­ta­mi w tym z NCR.


Kon­gre­ga­cja Dok­try­ny Wia­ry wyda­ła “notę dok­try­nal­ną”, w któ­rej zobo­wią­zu­je kato­lic­kich poli­ty­ków do “moral­nej zgod­no­ści” z nauką Kościo­ła. Poli­ty­cy kato­lic­cy szcze­gól­nie moc­no muszą bro­nić “świę­to­ści życia ludz­kie­go” oraz chro­nić pra­wa embrio­nów ludz­kich. W tych kwe­stiach nie może być kom­pro­mi­sów — pod­kre­śli­li auto­rzy noty.


Thomp­son pod­kre­ślił, że swo­je decy­zje odno­śnie inży­nie­rii gene­tycz­nej pod­jął, mimo iż znał sta­no­wi­sko kościo­ła, choć nie czy­tał noty. — Czu­ję się moral­nie w porząd­ku — wyja­śnił sekre­tarz.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.